Facebook Pixel
Skip to content

Consensws 2021

Cynhaliwyd consensws rhwng 14 Mehefin a 15 Awst 2021, gyda'r Cynigion Lefi'n cael eu cefnogi gan ddau o bob tri chyflogwr sy'n debygol o dalu.

Mae ymgynghori consensws â chyflogwyr sy'n debygol o dalu Lefi o dan y Cynigion Lefi ar gyfer 2022 - 2025 yn cymryd dau lwybr. Yn gyntaf, casglu barn 14 Sefydliad Rhagnodedig (PO) sy'n siarad ar ran eu haelodau sy'n talu Lefi ac, yn ail, arolwg annibynnol cynrychioliadol o gyflogwyr nad ydyn nhw'n aelodau o PO. Mae canlyniadau'r POs a'r arolwg yn cael eu pwysoli i sicrhau bod pob cyflogwr yn cael ei gynrychioli'n gyfartal.

Canlyniadau cyffredinol; Cytunodd dau o bob tri (66.5%) o dalwyr Lefi tebygol â'r Cynnig tra bod un o bob tri (33.5%) yn anghytuno. Rhaid mesur canlyniadau hefyd yn nhermau faint o Lefi sy'n daladwy sy'n cael ei thalu gan gyflogwyr cefnogol ac roedd hyn o 63.2% o blaid. Rhaid i'r ddau fesur fod yn uwch na 50% er mwyn sicrhau Consensws.

Arolwg Annibynnol o gyflogwyr nad ydynt yn aelodau o Sefydliad Rhagnodedig

Sefydliadau rhagnodedig

Dadansoddiad o'r canlyniadau yn ôl Sefydliad Rhagnodedig: Cytunodd 11 PO (79%) gyda'r Cynigion a 3 yn anghytuno (21%).

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gyda mwyafrif o’r diwydiant o blaid, mae CITB wedi anfon y Cynigion Lefi i’r Adran Addysg i adolygu a chadarnhau bod y ‘Camau Rhesymol’ wedi’u cyflawni yn ystod y Broses Gonsensws hon. Yna bydd yr Adran Addysg yn gweithio tuag at gael y Gorchymyn Ardoll ar waith erbyn Ch2 2022 sy'n golygu y bydd CITB yn gallu codi'r Asesiad Lefi cyntaf o dan y cynigion newydd ddiwedd gwanwyn 2022.

Adroddiadau Ymgynghori 2020 a 2021

Roedd y consensws i fod i ddigwydd yn ystod haf 2020 ond gyda dechrau'r pandemgi COVID-19, penderfynodd y Bwrdd ohirio’r broses Gonsensws a cheisio Gorchymyn Lefi am flwyddyn yn 2021 ar gyfer asesiadau Lefi eleni, gan leihau cyfraddau Lefi fel cydnabyddiaeth fod angen cefnogaeth ar ddiwydiant ar unwaith. Mae Adroddiad Ymgynghori 2020 PDF, 1MB) yn rhannu'r canfyddiadau.

Wrth baratoi ar gyfer Consensws 2021, cwblhawyd ymgynghoriad diwydiant eang ar Gynigion Lefi drafft 2022-25 yr . Mae Adroddiad 2021 (PDF, 440KB) yn rhannu'r canfyddiadau.

Cynigion Lefi 2022-25

 • I ailadrodd y cyfraddau Lefi cyn-COVID, fel yr aseswyd yn 2018 - 2020:
  PAYE: 0.35%
  Is-gontractwyr CIS â thâl net (Trethadwy): 1.25%.
 • I gynnal Trothwy Eithriad Lefi o £120,000 a gymhwyswyd yn y Gorchymyn Lefi blwyddyn 2021, a oedd yn gynnydd o 50% o
  £80,000 a ddefnyddiwyd yn 2018-2020
 • Cadw'r Gostyngiad o 50% yn y Lefi i gyflogwyr sydd â bil cyflog o £ 20,000 neu fwy, ond o dan
  £400,000.

Wrth wneud y Cynigion Lefi ar gyfer 2022-25, ystyriodd y Pwyllgor Strategaeth Lefi (LSC) ddarparu sefydlogrwydd i gyflogwyr, dosbarthiad teg o daliadau, trosglwyddo o'r Lefi sydd wedi'i leihau'n gyfredol a dychwelyd i sefyllfa lle gellir cefnogi diwydiant orau, heb roi baich ychwanegol ar dalwyr Lefi.