Facebook Pixel
Skip to content

Rhagolygon y Diwydiant CSN - 2022-2026

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Mae’n bosibl y bydd angen dros chwarter miliwn o weithwyr adeiladu ychwanegol erbyn 2026, yn ôl adroddiad diweddaraf y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN). Mae'r adroddiad yn rhoi cipolwg ar economi adeiladu'r DU a'i hanghenion llafur yn y dyfodol.

Mae’r data y mae’n ei gynhyrchu yn amlygu tueddiadau a ragwelir a sut y disgwylir i’r diwydiant newid flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan ganiatáu i lywodraethau a busnesau ddeall yr hinsawdd bresennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Gan edrych ar y pum mlynedd nesaf, mae’r adroddiad a ryddhawyd ddydd Mawrth 14 Mehefin 2022, yn cydnabod yr heriau recriwtio a hyfforddi sylweddol sy’n wynebu diwydiant ac mae wedi gwneud y rhagfynegiadau allweddol a ganlyn ar gyfer 2022 - 2026:

266,000

Bydd angen i weithwyr ychwanegol fodloni galw adeiladu’r DU erbyn 2026 (53,200 o weithwyr y flwyddyn, i fyny o ffigwr y llynedd o 43,000).

Twf ledled y DU

Mae pob un o'r naw rhanbarth yn Lloegr ynghyd â'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon ar fi’n profi twf gan arwain at gynnydd yn y galw am weithwyr.

Recriwtio

Wrth i'r galw gynyddu, y sectorau yr effeithir arnynt fwyaf yw:

 • Tai preifat
 • Isadeiledd
 • Atgyweirio a chynnal a chadw

2.78 miliwn

Dyma faint o weithwyr a gyflogir yn y diwydiant adeiladu erbyn 2026 os bodlonir y twf a ragwelir.

Dywedodd Prif Weithredwr CITB Tim Balcon: “Mae adeiladu yn hanfodol i gefnogi asgwrn cefn economi’r DU. Mae'r rhagamcanion twf hyn yn y dyfodol yn galonogol ar ôl effeithiau arafu'r pandemig. Fodd bynnag, mae hyn wedi’i osod yn erbyn cefndir presennol o gostau ynni uwch, prinder deunyddiau, a chwyddiant prisiau cysylltiedig sy’n taro cwmnïau ar draws y sector ar hyn o bryd.

“Recriwtio a datblygu gweithlu medrus iawn fydd heriau mwyaf y diwydiant adeiladu o bell ffordd dros y pum mlynedd nesaf. Fodd bynnag, mae gan ddiwydiant lawer i’w gynnig ac mae angen iddo ddefnyddio ei gryfderau niferus i ddenu a chadw’r dalent orau mewn tirwedd recriwtio gystadleuol”.

Bydd y cynnydd mwyaf yn y galw blynyddol am alwedigaethau fel seiri/saer a rheolwyr adeiladu, ynghyd ag amrywiaeth o rolau technegol. Mae'r rhain yn cynnwys technegwyr electroneg, technegwyr peirianneg sifil, amcangyfrifwyr a phriswyr, yn ogystal â staff cymorth yn y swyddfa.

Crynodeb DU

Cyrchwch yr adroddiad llawn gan gynnwys cynlluniau cenedl a rhanbarth: Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – DU 2022-2026 (PDF, 1.9mb)

Cymru

Rhagfynegiadau allweddol:

 • Cyfradd twf cyfartalog blynyddol (AAGR): 8%
 • Angen gweithwyr ychwanegol erbyn 2026: 11,500
 • Gofyniad recriwtio blynyddol: 2,300
 • Prif yrrwr twf: prosiect adfywio Abertawe gwerth £1bn

CSN - Cymru - DU 2022-26 (PDF, 1.4mb)

Yr Alban

Rhagfynegiadau allweddol:

 • Cyfradd twf cyfartalog blynyddol (AAGR): 7%
 • Angen gweithwyr ychwanegol erbyn 2026: 25,250
 • Gofyniad recriwtio blynyddol: 5,050
 • Prif yrrwr twf: £5bn o fuddsoddiad cyfalaf dŵr yr Alban

CSN - Yr Alban - DU 2022-26 (PDF, 1.9mb)

Gogledd Iwerddon

Rhagfynegiadau allweddol:

 • Cyfradd twf cyfartalog blynyddol (AAGR): 5%
 • Angen gweithwyr ychwanegol erbyn 2026: 5,650
 • Gofyniad recriwtio blynyddol: 1,130
 • Prif yrrwr twf: hwb trafnidiaeth £208m yn Belfast

CSN - Gogledd Iwerddon - DU 2022-26 (PDF, 1.4mb)

Sut rydym yn creu adroddiadau CSN

Trosolwg o'r dulliau sylfaenol a ddefnyddir gan y CSN, gan weithio mewn partneriaeth ag Experian, i gynhyrchu'r gyfres o adroddiadau ar lefel y DU, cenedlaethol a rhanbarthol.

Construction Skills Network Explained (PDF, 204 KB)

Ein methodoleg a’n gwasanaeth

Darganfyddwch sut rydyn ni'n cynnal ein hymchwil a'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i ddiwydiant.