Facebook Pixel
Skip to content

CITB i fuddsoddi dros £100m mewn grantiau i hyfforddi gweithwyr adeiladu eleni

Mae mwy na £100miliwn mewn grantiau yn cael eu buddsoddi gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) i helpu gweithwyr adeiladu i gael hyfforddiant a chael y sgiliau sydd eu hangen arnynt.

O 1 Ebrill 2023, mae CITB yn dyblu cyfraddau grant ar gyfer cyrsiau byr i helpu busnesau i gynnig mwy o hyfforddiant a chefnogi cyflogwyr sy’n darparu hyfforddiant sgiliau craidd i’w timau yng nghanol costau cynyddol.

Bydd grantiau hyd at £240 ar gael i gefnogi cyflogwyr gyda'u hanghenion hyfforddi, gan gynnwys cyrsiau arweinyddiaeth a rheolaeth. Y llynedd, talodd CITB dros £15m mewn grantiau ar gyfer cyrsiau byr i gyflogwyr, gyda chyrsiau ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac Asbestos y rhai mwyaf poblogaidd.

Yn ogystal, mae CITB hefyd yn cynyddu'r cyfraddau grant ar gyfer cymwysterau goruchwylio a rheoli penodol. Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud i gefnogi unigolion yr effeithiwyd arnynt gan dynnu'n ôl cerdyn Achredu'r Diwydiant. Er mwyn i ddeiliaid cardiau Achredu Diwydiant barhau i weithio ar y safle, efallai y bydd angen cwblhau cymhwyster ac oherwydd hyn, bydd grantiau ar gyfer cymwysterau goruchwylio a rheoli yn cynyddu o £600 i £1,250 a £1,500 yn y drefn honno.

Daw’r cyfraddau newydd yn dilyn cynnydd y llynedd, lle sicrhawyd bod £2,000 ychwanegol ar gael ar gyfer pob prentis leinin sych, a chynyddwyd grantiau cymhwyster cladin sgrin law o £600 i £1,000.

Dywedodd Prif Weithredwr CITB Tim Balcon: “Yn ystod y cyfnod heriol hwn i’r economi, mae cyllid busnesau a gweithwyr dan bwysau.

“Mae ein cyfraddau grant uwch yn mynd i’r afael â chostau cynyddol ac yn cefnogi cyflogwyr i sicrhau hyfforddiant o ansawdd uchel i uwchsgilio eu gweithlu.

“Y cynnydd hwn mewn grantiau yw ein hymateb i adborth gan gyflogwyr, a ddywedodd wrthym fod costau uwch yn ei gwneud yn fwy heriol i fuddsoddi yn yr hyfforddiant sydd ei angen arnynt. Gwyddom y gall buddsoddi mewn hyfforddiant ddod â mantais gystadleuol gan helpu busnesau i gadw a denu mwy o weithwyr a sicrhau bod ganddynt weithlu uwchsgilio i ennill gwaith newydd.

“Rydym wedi gwrando ar eu pryderon ac wedi ymateb trwy ddyblu ein cyfraddau grant ar gyfer cyrsiau byr a chynyddu ein cyfraddau grant ar gyfer cymwysterau byr penodol.”

I gael gwybod mwy am gymorth grant, ewch i dudalen Grantiau a Chyllid CITB.