Facebook Pixel
Skip to content

Courtney, a gyrhaeddodd rownd derfynol SkillBuild, yn llawn canmoliaeth i gymuned crefftau LHDTC+

Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r diwydiant adeiladu yw hyrwyddo amrywiaeth.

Mae annog pobl o bob cefndir i ymuno â diwydiant wedi bod yn flaenoriaeth ers blynyddoedd lawer.

Dengys ystadegau mai dim ond 14% o'r sector sy'n cynnwys menywod.

Yn y cyfamser, mae hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithlu wedi dod yn fwyfwy perthnasol. Mae cyfraith y DU yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr arfer tegwch, cynhwysiad a pharch o fewn eu busnes eu hunain.

Gall ddod i arfer â’r diwydiant adeiladu fod yn heriol ond, gyda'r gefnogaeth gywir, gellir dod o hyd i gyfleoedd - a chyfeillgarwch.

Cymerwch Courtney Maddison, a gyrhaeddodd rownd derfynol SkillBuild.

Prentisiaeth

Mae’r prentis peintiwr ac addurnwr Courtney 21, yn mynd am aur yn rowndiau terfynol SkillBuild ym mis Tachwedd, digwyddiad sy’n cael ei ddisgrifio fel y “Gemau Olympaidd adeiladu”.

“Dechreuais fy mhrentisiaeth yn 19 oed i ennill cymhwyster mewn peintio ac addurno ac i gael y cyfle i gwrdd â chleientiaid a chynyddu fy ngwybodaeth yn y gwaith,” meddai Courtney.

Mae Courtney yn astudio yng Ngholeg Newcastle un diwrnod yr wythnos ac yn gweithio i SMart Design fel prentis addurnwr.

“Rwy’n cwrdd â chymaint o bobl hynod dalentog bob penwythnos ac rwyf wrth fy modd yn clywed eu straeon, eu triciau a’u cynghorion ar hyd y ffordd sy’n fy helpu i wella fy sgiliau.”

Personol

Nid yw bob amser wedi bod yn hwyl i’r prentis dawnus.

“Byddwn yn aml yn curo fy hun am beidio â bod cystal ag addurnwyr eraill y byddwn i'n eu gweld ar Instagram, ond roedd fy mhennaeth Samantha wedi fy helpu i sylweddoli mai'r unig berson rydw i'n cystadlu yn ei erbyn yw fi fy hun a dyna sut rydych chi'n gwella.

“Wrth i amser fynd yn ei flaen, dechreuais sylweddoli mai gwaith addurnwr yw trwsio camgymeriadau, a does dim byd na allwch chi ei drwsio cyn belled â bod gennych chi'r wybodaeth,” meddai Courtney.

LHDTC+

Mae Courtney yn cnoi cil ar rai o'r heriau personol y mae hi wedi'u hwynebu wrth gwblhau prentisiaeth.

“Fel menyw ac aelod o’r gymuned LHDTC+, roeddwn i’n ei chael hi’n eithaf anodd cael prentisiaeth yn y grefft, a gwnaeth hynny i mi ddadlau a chwestiynu fy nodau gyrfa.”

Ers hynny mae Courtney wedi dod o hyd i ymdeimlad o gymuned o fewn y grefft.

“Mae siarad â chrefftwyr eraill rydw i wedi cyfarfod sy’n rhan o’r gymuned wedi helpu llawer ac rydw i eisiau sicrhau bod unrhyw unigolyn, darpar gyflogwr neu gleient yn teimlo’n ddiogel yn eu gweithle.”

Cyfartal

Mae Courtney yn gweithio’n agos gyda’i chyflogwr, Samantha Murphy sy’n berchen ar SMart Design ac sydd wedi eu cefnogi drwy gydol eu prentisiaeth.

“Drwy gydol y ddwy flynedd ddiwethaf mae hi wedi gwneud i mi deimlo fel ei bod hi’n gyfartal. Dydw i erioed wedi cael fy ngwneud i deimlo fel ‘dim ond prentis ifanc’ ac mae hi’n gofyn i mi am gyngor, sydd wedyn yn fy ngalluogi i fod yn fwy annibynnol a gwneud fy mhenderfyniadau fy hun.

“Mae Samantha yn hynod gefnogol. Mae hi wedi cymryd llawer iawn o’i hamser ei hun i’m helpu i wella.”

Mae Samantha wedi helpu Courtney i gyrraedd Rownd Derfynol Prentis Screwfix yn 2021 ac wedi ei chefnogi trwy gydol y cystadlaethau SkillBuild.

“Nid fy nghyflogwr yn unig yw Samantha, hi yw fy ffrind gorau! Mae hi wedi dysgu cymaint i mi ac wedi gwneud i mi fod eisiau bod y gorau y gallaf fod.”

Enwebodd Courtney Samantha ar gyfer gwobr Mentor y Flwyddyn Purdy lle daeth yn y 3 uchaf.

“Roedd Courtney wedi bod yn brentis gwych – mae hi bob amser yn rhoi 100% i bopeth mae’n ei wneud ac mae hi y tu hwnt i dalent. Mae wedi bod yn bleser gweithio ochr yn ochr â Courtney a byddaf yn edrych ymlaen at weld lle bydd hi yn y dyfodol”, meddai Samantha.

Nodau

Mae cymryd rhan yn y gystadleuaeth SkillBuild yn bwysig ar gyfer nodau gyrfa Courtney yn y dyfodol.

“Rwy’n mwynhau gwthio fy hun a gwella fy sgiliau sydd wedi fy ngalluogi i wneud wrth gystadlu yn erbyn y goreuon.

“Roeddwn i wrth fy modd gyda phob eiliad o gystadlu, yn enwedig yr ymdeimlad o gyflawniad ar y diwedd yn sefyll yn ôl a gweld fy ngwaith.

Mae Courtney yn gobeithio y bydd cystadlu yn ei helpu i gyflawni ei huchelgais o fod yn berchen ar ei busnes addurno domestig ei hun yn y dyfodol.

“Does dim sgil mwy na bod yn wybodus am grefft. Bydd eich angen bob amser, ond mae p’un ai a oes galw amdanoch yn dibynnu ar eich meddylfryd, parch a chymhelliant,” meddai Courtney.

“Mae prentisiaethau’n agor cymaint o ddrysau ac yn caniatáu ichi ennill arian tra byddwch chi’n cael y cymhwyster rydych chi ei eisiau, gan gasglu gwybodaeth a phrofiad sy’n newid bywyd ar yr un pryd. Dydych chi byth yn rhy hen ac rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n ei roi yn ôl, felly ewch amdani!”.

Os yw stori Courtney wedi tanio diddordeb mewn adeiladu, ewch i’n safle Am Adeiladu am gyfleoedd hyfforddi, neu os hoffech ddysgu mwy am amrywiaeth ym maes adeiladu.

Ar ôl hwylio trwy eu gemau rhagbrofol rhanbarthol, bydd Courtney yn cystadlu â dros 85 o gystadleuwyr yn rowndiau terfynol SkillBuild 2022. Wedi'i ddisgrifio fel “Gemau Olympaidd adeiladu'r DU”, bydd SkillBuild yn cael ei gyflwyno gan CITB ar y cyd â WorldSkills a bydd yn digwydd yng Ngholeg Caeredin o 14 Tachwedd. -17.

Dywed Courtney: “Rwyf am sicrhau bod unrhyw unigolyn, darpar gyflogwr neu gleient yn teimlo’n ddiogel yn eu gweithle.”