Facebook Pixel
Skip to content

Croesawu prentisiaid: Cyfuno grantiau a chyllid am ddim i wynebu’r dyfodol

Fel cwmni teuluol gyda 45 mlynedd o fasnachu llwyddiannus, mae Hawkins Group mewn sefyllfa i roi rhywbeth yn ôl. Eleni, diolch i gymorth ariannol gan CITB, mae’r cwmni wedi gallu cyflogi a datblygu chwe prentisiaeth i helpu i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y diwydiant adeiladu.

Wedi’i leoli yn Banbury, Swydd Rhydychen, dechreuodd y busnes gyda gwaith toi ac, er mai dyna yw’r flaenoriaeth o hyd, mae hefyd yn rhedeg dau gwmni arall: Hawkins Steel a Hawkins Projects. Heddiw, mae Hawkins Group yn cyflogi tua 70 o staff ar draws y tri maes arbenigedd.

Bu Erika Szommer, Rheolwr Adnoddau Dynol a Hyfforddiant yn Hawkins Group yn goruchwylio’r gwaith o gyflwyno ceisiadau am gyllid y cwmni. Gan weithio’n agos gyda’u hymgynghorydd CITB, mae hi wedi manteisio ar gymorth gan Grant Tymor Byr CITB, yn ogystal â’r Grant Presenoldeb Prentisiaethau, ac mae wedi ychwanegu at hyn gyda’r cyllid am ddim sydd ar gael drwy Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant CITB.

“Pan wnes i ymuno â’r cwmni, roedd gennym ni eisoes gynghorydd CITB, felly roedd y berthynas â’r busnes yno’n barod. Roedd hi’n wych gweld bod rhywun ar gael i gysylltu â nhw i gael cyngor.”

Mae pob dyraniad cyllid yn cynnwys cyfnod o ddeuddeg mis – ac nid dyma’r tro cyntaf i Erika wneud cais am gyllid ar gyfer Hawkins Group.

Dywedodd, “Fe wnaethom gais am y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant am y tro cyntaf y llynedd, ac mae gennym gais llwyddiannus arall ar waith ar hyn o bryd.”

Roedd cyllid a ddyfarnwyd drwy gais blaenorol y cwmni yn cael ei wario’n bennaf ar gynnal hyfforddiant iechyd a diogelwch ynghylch defnyddio peiriannau. Roedd hyn yn galluogi’r cwmni i ehangu ei gylch gwaith, gyda mwy o staff yn dod yn fedrus wrth ddefnyddio ystod ehangach o beiriannau.

Dywedodd Erika, “Rydyn ni’n dod yn fwy ystwyth fel tîm. Mae gan fwy o bobl fwy o alluoedd erbyn hyn, felly os oes gennym fwy o safleoedd, er enghraifft, nid oes rhaid i ni aros am yr un person hwnnw sy’n gallu gweithredu lifft siswrn, neu beth bynnag y bo.”

Eleni, mae Hawkins Group wedi canolbwyntio ei gyllid ar bum prentisiaeth newydd, gan sicrhau bod arian yn cael ei fuddsoddi yn eu datblygiad er mwyn galluogi’r hyfforddeion i ennill sgiliau pwysig ar y safle.

Gyda’i gilydd, mae’r Grant Tymor Byr a Chronfa Sgiliau a Hyfforddiant CITB wedi gweithio law yn llaw gyda Grwpiau Hawkins. Heb y cyfuniad hwn o gyllid a grantiau, mae Erika yn amau y byddai’r cwmni wedi gallu cyflogi cymaint o brentisiaid eleni.

Dywedodd, “Rydyn ni i gyd yn gwybod y manteision ac yn deall bod prinder sgiliau enfawr yn y diwydiant, ond wedyn mae gennych chi’r ystyriaeth fasnachol hefyd – ac mae’n gost enfawr o fuddsoddi mewn hyfforddiant a phobl.”

“Pe na bawn i’n gallu gwneud cais am grantiau a chyllid gwahanol gan CITB ar gyfer ein prentisiaethau a’r hyfforddiant ychwanegol rydyn ni wedi’i ddefnyddio drwy’r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant, efallai y byddem wedi cyflogi llai o brentisiaid.”

Fel y mae hi ar y funud, mae Erika a’i thîm yn teimlo bod CITB yn eu cefnogi’n dda ac yn falch bod y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant yn parhau i ddatblygu a chael ei theilwra’n well ar gyfer busnesau o wahanol feintiau.

Dywedodd, “Mae CITB bob amser yn ceisio gwneud gwelliannau.”

Ciplun

Cwmni: Hawkins Group

Sector(au): Prosiectau toi, dur ac adeiladu

Yr Her: I dalu costau hyfforddi a chyllid ar gyfer prentisiaid newydd

Yr Ateb: Gweithio gyda’u hymgynghorydd CITB i wneud cais i’r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant, i ychwanegu at y cyllid a gafwyd drwy grantiau CITB

Effaith: Mae Hawkins Group wedi cyflogi pum prentis i fynd i’r afael â bwlch sgiliau’r diwydiant a gwella sgiliau eu gweithlu presennol

“Mae CITB bob amser yn ceisio gwneud gwelliannau.”

“Mae gennym gais llwyddiannus arall ar waith ar hyn o bryd.”

Erika Szommer, Rheolwr Adnoddau Dynol a Hyfforddiant yn Hawkins Group