Facebook Pixel
Skip to content

Aelodau'r Bwrdd

Mae aelodau'r Bwrdd yn gyfrifol am lywodraethu, cyfeiriad strategol a monitro perfformiad busnes.

Cadeirydd

Peter Lauener

Penodwyd Peter Lauener yn Gadeirydd CITB ym mis Mai 2018. Daeth Peter i CITB gyda chyfoeth o brofiad yn y sectorau addysg a sgiliau, ar ôl cynnal rolau Prif Weithredwr yr Asiantaeth Ariannu Addysg a Sgiliau, Prif Weithredwr dros dro y Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau, a Phrif Weithredwr dros dro'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Ynghyd â'i waith ar Fwrdd CITB, ar hyn o bryd mae gan Peter nifer o rolau anweithredol yn y sectorau addysg, sgiliau ac iechyd. Ers mis Mawrth 2020, mae Peter wedi bod yn Gadeirydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC), cwmni dielw sy'n eiddo i'r Llywodraeth, sydd hefyd yn gorff cyhoeddus an-adrannol gweithredol. Mae'r sefydliad hwn yn gweinyddu benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr mewn prifysgolion a cholegau yn y DU.

Mae Peter yn parhau yn ei rôl fel Cadeirydd Grŵp Coleg Newcastle, corfforaeth yn y sector Addysg Bellach sy'n cynnwys grŵp o saith coleg ledled Lloegr, swydd y mae wedi bod ynddi ers mis Mawrth 2018. Mae hefyd yn Gadeirydd Coleg Orchard Hill, sy'n goleg anghenion arbennig annibynnol wedi'i leoli yn Sutton, gyda safleoedd ledled Llundain a'r De Ddwyrain. Mae'r coleg hwn yn noddwr ymddiriedolaeth academi anghenion arbennig gyda nifer o academïau yn yr un ardal.

Yn ychwanegol at ei ddiddordebau yn y sector addysg a sgiliau, mae gan Peter ddiddordeb yn y sector iechyd hefyd fel Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Plant Sheffield, un o nifer fach o ymddiriedolaethau plant arbenigol yn y GIG, gan ddarparu gwasanaethau clinigol a chymunedol.

Aelodau sy'n gyflogwyr

Tony Elliott
Cyfarwyddwr Grŵp Adnoddau Dynol Robertson

Mae gan Tony Elliott fwy na 25 mlynedd o brofiad ym meysydd talent, pobl a dysgu. Mae’n rhan o uwch-dîm Robertson, sef un o’r cwmnïau gwasanaethau seilwaith ac adeiladu mwyaf yn y DU sy’n eiddo preifat. Mae Tony’n gryf o blaid datblygu pobl a thalent yn fewnol, denu talent newydd a sicrhau bod sgiliau’n cael eu gwella a’u sicrhau at y dyfodol yn y diwydiant adeiladu.

Mae Tony hefyd yn aelod o sawl corff lefel uwch, gan gynnwys y Bwrdd Cynghori ar Brentisiaethau’r Alban, Grŵp Arwain Adnoddau Dynol yr Alban a fforwm Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu i arweinwyr Adnoddau Dynol yn yr Alban.

Perthynas gytundebl: Fel busnes sydd wedi'i gofrestru â Lefi, mae Robertson Group yn cyrchu system grant CITB ar gyfer hyfforddi ei weithlu a chyflogi prentisiaid.

Kevin McLoughlin MBE, FCIOB
Rheolwr Gyfarwyddwr, K&M McLoughlin Decorating

Kevin McLoughlin MBE yw sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr busnesau bach a chanolig Llundain, McLoughlin Group Holdings Ltd. Dechreuodd Kevin y busnes ym 1988. Mae'r cwmni wedi bod yn gefnogwr brwd o brentisiaethau. Mae'r cwmni'n cyflogi sawl tiwtor sy'n helpu i hyfforddi prentisiaid mewn peintio ac addurno ac ers 2012 maent wedi cynnig rhaglen cyn-gyflogaeth pedair wythnos ar gyfer bob oed. Mae Kevin yn Aelod Panel ar gyfer y Diwydiant Adeiladu i'r Sefydliad Prentisiaethau. Dyfarnwyd MBE i Kevin yn 2014 am ei wasanaethau i sgiliau a phrentisiaethau, ac mae'n Gymrawd Sefydliad Siartredig yr Adeiladwyr. Mae Kevin hefyd yn Aelod o GMB, Liveryman of Painters and Stainers, Aelod o FCIOB, Freeman Dinas Llundain, Aelod o Grŵp Hyfforddi Ffederasiwn y Prif Adeiladwyr, Aelod o Grŵp Hyfforddi Adeiladu Rhanbarthol Llundain, Aelod o Grŵp Cynghori Diwydiant MCA , Grŵp Llywio FIR, Grŵp Cyflenwi Sgiliau a Strategaeth Islington a Grŵp Gweithredu Lle Cyflog Byw Islington.

Perthynas gytundebol: Mae Kevin yn Gyfarwyddwr McLoughlin Group Holdings Ltd a Chwmni Buddiant Cymunedol Ysgolion Addurno McLoughlin, y ddau ohonynt wedi'u cofrestru aâ Lefi gyda CITB. Mae hefyd yn Bartner i Bartneriaeth Busnes Eiddo Maxine a Kevin.

Holly Price
Cyfarwyddwr Hyfforddiant a Datblygu, Grŵp Keltbray

Mae Holly Price wedi bod yn Gyfarwyddwr Hyfforddi a Datblygu yn Keltbray Group er 2007, gan chwarae rhan hanfodol mewn peirianneg twf cynaliadwy a sylweddol trwy gael y bobl iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Dechreuodd Holly ei gyrfa yn y diwydiant dymchwel yn ddim ond 17 oed, gan hyfforddi i fod yn beiriannydd, ac aeth ymlaen i fod yr unig beiriannydd ffrwydron benywaidd yn Ewrop yn y sector. Mae hi hefyd yn uwch ffigwr amlwg ac uchel ei pharch yn Ffederasiwn Cenedlaethol y Contractwyr Dymchwel, ar ôl dod yn Gadeirydd benywaidd cyntaf Rhanbarth Llundain a'r De ac ar hyn o bryd yn gwasanaethu yn rôl Ail Is-lywydd yr awdurdod hirsefydlog yn y diwydiant dymchwel. Mae Holly yn hyrwyddo'r angen i ehangu'r gronfa dalent trwy groesawu amrywiaeth a denu newydd-ddyfodiaid o bob cefndir i'r diwydiant, ac mae hi'n ymgyrchu'n ddiflino dros wella safonau'r diwydiant yn barhaus. Ar ôl bod yn dyst i'r heriau yr oedd y diwydiant yn eu hwynebu o ran prinder sgiliau posibl, penderfynodd symud i rôl sy'n canolbwyntio mwy ar bobl ac mae'n helpu Keltbray i fynd o nerth i nerth.

Perthynas gytundebol:: Mae Holly yn Gyfarwyddwr Keltbray Limited, cwmni sydd wedi'i gofrestru â Lefi CITB. Mae hi hefyd yn Is-lywydd Anrhydeddus Bywyd Ffederasiwn Cenedlaethol y Contractwyr Dymchwel, ac yn Ymddiriedolwr yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Ieuenctid.

Sophie Seddon
Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant Novus

Mae Sophie Seddon wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu ers mwy na 10 mlynedd – ymunodd â busnes ei theulu ar ôl cael gradd mewn Rheoli Busnes. Pan ddechreuodd ar ei gyrfa yn Seddon Property Services, chwaraeodd ran allweddol yn y gwaith o newid enw’r cwmni i Novus. Ar ôl hynny, daeth yn Bennaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu â Chleientiaid yn 2018 cyn ymgymryd â’i rôl fwyaf diweddar yn 2020.Mae Sophie’n deall pwysigrwydd meithrin talent ifanc, am fod Novus yn cynnig sawl llwybr i'r diwydiant ar gyfer pobl ifanc. Mae hefyd yn frwd dros ddefnyddio technoleg newydd, gwella cynaliadwyedd ac annog cynhwysiant yn y diwydiant.

Perthynas gytundebol: Mae Sophie yn Gyfarwyddwr yn Novus, busnes sydd wedi'i gofrestru â Lefi.

Aelodau annibynnol

Steve Fox CBE

Cafodd Steve ei benodi’n un o Gyfarwyddwyr Anweithredol Barhale ar 1 Awst 2020. Mae hefyd yn darparu gwasanaethau cynghori ar gyfer partïon eraill. Steve oedd Prif Weithredwr BAM Nuttall o 2010 hyd at fis Mehefin 2020. Roedd wedi gweithio i BAM Nuttall ers 1989. Mae Steve yn beiriannydd siartredig ac yn un o gymrodyr Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Cafodd CBE yn 2015 am ei wasanaeth i'r diwydiant adeiladu. Mae Steve yn gryf o blaid prentisiaethau fel llwybr i’r diwydiant.

Mae hefyd yn aelod o Fwrdd WISE. Mae hyn yn dilyn ymrwymiad Steve i annog menywod i weithio ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'imageObj'
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_app_plugins_citb_s8080_simpleblock_backoffice_views_frontend_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\citb\s8080.simpleblock\backoffice\views\frontend.cshtml:line 16
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Diana Garnham
Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr 90% RDB Insight

Mae Diana yn Gadeirydd Skills East Sussex ac mae ganddo nifer o rolau cynghori gan gynnwys ym maes AU. Yn flaenorol roedd yn Brif Weithredwr y Cyngor Gwyddoniaeth ac yn Llywodraethwr Grŵp Coleg Dwyrain Sussex (AB). Mae ganddi ddiddordeb parhaus yng nghanlyniadau cymdeithasol gwyddoniaeth, mewn llywodraethu a strategaeth dda, ac mewn galluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial, yn enwedig yn yr amgylchedd STEM.

Perthynas gytundebol: Dim.

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'imageObj'
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_app_plugins_citb_s8080_simpleblock_backoffice_views_frontend_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\citb\s8080.simpleblock\backoffice\views\frontend.cshtml:line 16
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Yvonne Kelly
Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol, Coleg Barking & Dagenham

Yvonne Kelly yw Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Barking & Dagenham, Coleg cenedlaethol sydd wedi ennill gwobrau, sy'n darparu hyfforddiant galwedigaethol, technegol a phroffesiynol i dros 7,000 o fyfyrwyr yn flynyddol. Mae Coleg Barking & Dagenham yn brif ddarparwr hyfforddiant canolradd, uwch ac uwch yn Llundain gyda 650 o ddysgwyr yn cwblhau cymwysterau mewn adeiladu, y mae traean ohonynt yn brentisiaid. Mae'r Coleg yn un o'r 12 Sefydliad Technoleg cyntaf yn y wlad ac wedi'i ddewis fel rhan o Raglen Rhagoriaeth Sgiliau'r Byd. Mae Yvonne yn chwarae rhan weithredol ar amrywiol fyrddau gan gynnwys y Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, CEME a Care City, yn ogystal â gweithredu fel cynghorydd ar Grŵp Cyfeirio FE Pearson a Grŵp Cynghori Amrywiaeth a Chynhwysiant WorldSkills UK.

Perthynas gytundebol: Dim

Arsylwyr y Llywodraeth

 • Steve Birtwistle (Adran Addysg)
 • Jane Duffy  (Llywodraeth yr Alban)
 • Sharon Davies (Llywodraeth Cymru).

Mae'r manylion ynghylch aelodaeth yn gywir ar 13 Medi 2019.