Facebook Pixel
Skip to content

Pwyllgor Strategaeth Lefi

Mae'r Pwyllgor Strategaeth Lefi'n cynrychioli barn Diwydiant ar draws tair cenedl Prydain Fawr ar ddatblygiad cynigion Lefi 2022-25 gan gyfeirio'n benodol at gost ddisgwyliedig y strategaeth ariannu yn erbyn yr effaith ar holl gyflogwyr y diwydiant gyda'r bwriad o sicrhau teg a canlyniad cynaliadwy.

Mae'r Pwyllgor Strategaeth Lefi'n rhan o gynrychiolaeth cyflogwyr diwydiant ar draws tair cenedl Prydain Fawr ac yn gweithio ar y cyd i sicrhau datblygiad effeithiol cynigion Lefi 2022-25.

Mae'n cynorthwyo i asesu a llywio barn y diwydiant am unrhyw newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth Lefi cyn gwneud cyflwyniadau terfynol i'r Bwrdd a DfE ynghylch newidiadau o'r fath. Mae'n cefnogi CITB i brofi opsiynau ar gyfer ymgynghori ehangach â'r diwydiant, ac asesu goblygiadau gwahanol fodelau cyfradd Lefi'n erbyn amcanion strategol CITB.

Mae'r Pwyllgor Strategaeth Lefi'n ystyried effaith ac effaith bosibl ar Lefi CITB ar ffactorau yn yr amgylchedd allanol ac yn gwneud argymhellion priodol i fynd i'r afael â'r ffactorau hynny neu eu lliniaru.

Yr Aelodau presennol (Ionawr 2024) yw:

Rachael Cunningham – Cadeirydd ac ymddiriedolwr CITB

Herman Kok - Ymddiriedolwr CITB
Vikki Skene - Cyfarwyddwr AD, Galliford Try

Mae Vikki Skene yn uwch arweinydd AD profiadol yn y diwydiant adeiladu gydag angerdd am yr agenda newid diwylliannol ac yn llywio cynwysoldeb i gefnogi'r gwaith o gyflawni hanfodion busnes strategol. Fel Cyfarwyddwr AD y Grŵp ar gyfer Galliford Try – un o grwpiau adeiladu mwyaf blaenllaw’r DU – ac Aelod Gweithredol o’i fwrdd ers 2020, mae hi wedi ymrwymo i ddatblygu pobl Galliford Try, fel y gallant chwarae eu rhan wrth wella amgylchedd adeiledig y DU a darparu newid parhaol i’r cymunedau o’u cwmpas.

Mae gan Vikki fwy nag 20 mlynedd o brofiad ym maes adeiladu ac AD a chyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Cysylltiadau Gweithwyr y DU yn Balfour Beatty, lle bu’n dal nifer o uwch rolau AD.

Gareth Davies - Cyfarwyddwr Adeiladu, Knox and Wells Ltd

Gareth yw Cyfarwyddwr Adeiladu Knox and Wells Limited. Mae ei rôl yn cyfuno pob agwedd ar wasanaethu Cleientiaid, o reoli cynigion i gyflawni prosiectau, ynghyd â chyfrifoldeb am gysylltu  â rhanddeiliaid allweddo yn strategoll yn y Diwydiant megis Llywodraeth Cymru, CITB a CIOB.

Cyn ymuno â Knox and Wells, roedd Gareth yn ei swydd gyda Britannia Construction Ltd o 2010 fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol (Cymru), Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru ar gyfer Carillion Building (Adeilad Mowlem cyn cymryd drosodd 2006) ac o 2001-5 roedd yn Gyfarwyddwr Adeiladu Cymru ar gyfer Adeilad Mowlem. 

Yn ystod gyrfa o 35 mlynedd yn y diwydiant adeiladu mae Gareth wedi bod yn gyfrifol am gyflawni llawer o brosiectau mawreddog yn Ne Cymru, De Orllewin Lloegr a Jersey, ar draws amrywiaeth o sectorau.

Mae Gareth yn Gymrawd y Sefydliad Adeiladu Siartredig (FCIOB) ac roedd yn aelod o Gyngor Cenedlaethol CITB o 2015 hyd at ei ad-drefnu yn 2018. Bu’n gadeirydd Fforwm Adeiladu Rhanbarthol De-Ddwyrain Cymru o’i gychwyn yn 2010 hyd at ei ail-gyfansoddi yn 2018. Mae Gareth hefyd yn aelod gweithgar o Ragoriaeth Adeiladu yng Nghymru ac yn Asesydd Proffesiynol i’r CIOB ac wedi bod yn feirniad a Chadeirydd Panel ar Gystadleuaeth Rheolwr Adeiladu’r Flwyddyn y CIOB ers 2004. Roedd Gareth hefyd yn aelod o Weithgor Lefi blaenorol CITB ac mae bellach yn aelod o'r Grŵp Strategaeth Lefi.

 

Neil Rogers – Prif Swyddog Gweithredol, Scottish Decorators’ Federation

Ar hyn o bryd Neil yw Prif Swyddog Gweithredol Ffederasiwn Addurnwyr yr Alban sy’n un o’r Ffederasiynau Crefft hynaf yn y DU. Mae'r Ffederasiwn yn cynrychioli pob maint o gwmnïau paentio ac addurno o grefftwyr unigol yr holl ffordd i fyny i rai o'r cwmnïau paentio ac addurno mwyaf yn y DU.

Neil hefyd yw Prif Swyddog Gweithredol Scottish Painting And Decorating Apprenticeship Council (SPADA) a Gweithrediaeth Cofrestru Gweithredwyr Scottish Construction (SCORE). Mae SPADA yn delio â phobl ifanc sy'n dod i mewn i'r grefft i sicrhau eu bod yn cael eu talu ar gyfradd deg am y swydd y maent yn ei gwneud, gan gynnig cyngor cytundebol i gyflogwyr a phrentisiaid. Tra bod SCORE yn gynllun cerdyn cymhwysedd sy'n gallu cynnig ystod eang o gardiau i weithredwyr yn seiliedig ar eu profiad diwydiannol a'u cymwysterau.

Rob Tansey

Ymddeolodd Rob o Grŵp Barratt ym mis Rhagfyr 2020. Ymunodd â Grŵp Barratt fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Grŵp yn 2012 o Dairy Crest Plc lle bu’n Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol y Grŵp am chwe blynedd. Cyn ymuno â Dairy Crest roedd Rob yn Gyfarwyddwr AD yn Travis Perkins Plc a chyn hynny roedd yn dal uwch rolau AD yn Celesio AG a Wickes. Roedd Rob yn aelod o Bwyllgor Gweithredol Barratt Developments, gyda chyfrifoldeb llawn am greu a chyflawni Strategaeth AD. Roedd ei gyfrifoldebau'n cynnwys Hyfforddi a Datblygu ar gyfer Crefftau, Prentisiaid a Graddedigion, hyd at ddatblygu Uwch Reolwyr, Strategaeth Tâl a Buddion, Rheoli Adnoddau a Pherfformiad.

Roedd Rob hefyd yn aelod o Gyngor Cenedl Lloegr CITB tan fis Rhagfyr 2020.

2024 Cyfarfodydd

  • 7 Mawrth
  • 23 Mai
  • 25 Gorffennaf
  • 6 Tachwedd