Facebook Pixel
Skip to content

CITB i fuddsoddi dros £233m yn y diwydiant adeiladu ym Mhrydain

Gyda ffocws cryf ar dair her graidd ar gyfer adeiladu, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Busnes heddiw (18 Mai), gan gyhoeddi y bydd yn buddsoddi dros £233m ledled Prydain i gefnogi adeiladu trwy gydol 2022/23.

Mae cynllun buddsoddi CITB yn ymateb i’r galw amcangyfrifiedig am 50,000 o weithwyr ychwanegol bob blwyddyn ac mae’n canolbwyntio’n bennaf ar sicrhau llif talent adeiladu. Eleni, bydd y sefydliad yn cynnal ac yn cefnogi llu o fentrau sydd wedi'u hanelu nid yn unig at ysbrydoli pobl y tu allan i'r diwydiant i ddewis adeiladu fel eu gyrfa, ond hefyd at ddatblygu a chadw talent bresennol.

Y tair her a osodwyd gan CITB yw:

  • Ymateb i ofynion sgiliau
  • Datblygu capasiti a gallu darpariaeth hyfforddiant adeiladu
  • Mynd i'r afael ag anghenion sgiliau'r dyfodol.

Ymateb i ofynion sgiliau

Yn dilyn canfyddiadau adroddiad diweddar Ailfeddwl Ynghylch Recriwtio, mae cynllun CITB yn manylu ar sut y bydd yn buddsoddi i gefnogi prentisiaethau ac adeiladu pontydd rhwng addysg bellach a gwaith i gael mwy o ddysgwyr i’r diwydiant adeiladu.

Mae mentrau fel SkillBuild, profiad gwaith, digwyddiadau blasu, a'r rhwydwaith cryf o 350 o Lysgenhadon STEM, yn anelu at ysbrydoli mwy o bobl ifanc nag erioed i ystyried adeiladu. Yn ogystal, bydd CITB yn cydweithio â chyflogwyr ar wefan Am Adeiladu ac yn hyrwyddo'r ystod eang o yrfaoedd sydd gan y diwydiant adeiladu i'w gynnig.

I gyd-fynd ag ymdrechion i gael mwy o bobl i feddwl eto am yrfa yn y diwydiant adeiladu, bydd CITB yn creu llwybrau hyd yn oed yn fwy hygyrch i’r diwydiant adeiladu, gan ganolbwyntio ar brentisiaethau, ochr yn ochr â phrofiadau ar y safle, a chyflwyno swyddi galwedigaethol dan hyfforddiant yn y dyfodol. Bydd cyfanswm o £60.3m mewn grantiau uniongyrchol ar gael i gyflogwyr sy’n cyflogi prentisiaid, gan gefnogi’r diwydiant i fynd i’r afael â’i angen cyfredol ac angen y dyfodol am weithlu medrus.

Datblygu capasiti a gallu darpariaeth hyfforddiant adeiladu

Wrth i’r diwydiant adfer o’r pandemig ac wrth i’r galw am brosiectau adeiladu gynyddu, bydd CITB yn ei gwneud hi’n haws i gael mynediad at yr hyfforddiant cywir ar adeg ac mewn lle sy’n addas iddynt.

Bydd CITB yn:

  • Buddsoddi £25.9m mewn hyfforddiant uniongyrchol i’w gwneud yn bosibl i hyfforddiant sgiliau craidd a darpariaeth hyfforddiant mewn sgiliau arbenigol a sgiliau mewn perygl barhau trwy Golegau Adeiladu Cenedlaethol CITB.
  • Cefnogi mwy na 300,000 o brofion Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd dros y flwyddyn nesaf, gan sicrhau bod profion ar gael mewn cymaint o leoliadau â phosibl, gan roi sicrwydd i gyflogwyr y gall eu gweithlu gadw eu hunain a'r rhai o'u cwmpas yn ddiogel.
  • Cynnig gwell cymorth grant ar gyfer sgiliau blaenoriaeth fel prentisiaid Leinin Sych a chyflawniadau cladin sgrin law.

Mynd i'r afael ag anghenion sgiliau yn y dyfodol

Gan edrych tua’r dyfodol, mae cynllun CITB yn nodi sut y bydd yn mynd i’r afael â heriau hirdymor. Mae'r dirwedd adeiladu yn newid ac mae materion fel sero net, digideiddio a dulliau adeiladu modern yn dod yn fwyfwy pwysig. Mae CITB yn buddsoddi £2.1m mewn ymchwil i ddeall yn well am amgylchedd newidiol y diwydiant adeiladu. Bydd yr ymchwil hwn yn helpu i ganolbwyntio gwaith CITB ar ymyriadau sy’n cael yr effaith fwyaf, gan helpu i lunio hyfforddiant newydd a datblygu safonau.

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB:

“Rwy’n falch o fod yn rhannu fy nghynllun busnes cyntaf fel Prif Weithredwr CITB, sy’n nodi sut y bydd CITB yn mynd ati i gefnogi diwydiant wrth symud ymlaen.

“Er bod cynnydd wedi’i wneud, mae’r diwydiant adeiladu wedi wynebu heriau sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys chwyddiant, prisiau tanwydd cynyddol, y pandemig a Brexit, i enwi ond ychydig. Mewn sawl ffordd mae'r diwydiant yn dal i brofi a theimlo effaith y digwyddiadau hyn, a gwyddom fod hyn wedi newid blaenoriaethau'n fawr ac wedi gwthio'r galw am sgiliau i’r brig. Mae’n hanfodol nawr yn fwy nag erioed bod ymdrechion yn canolbwyntio ar helpu i leddfu’r pwysau hynny a mynd i’r afael ag anghenion allweddol diwydiant.”

Darllenwch y cynllun llawn yma.