Facebook Pixel
Skip to content

Cynllun Busnes

Ar y dudalen hon:

Cynllun Busnes 2023-24: Rhoi Cyflogwyr wrth y llyw

Dros y flwyddyn i ddod rydym yn buddsoddi dros £253m i gefnogi adeiladu ym Mhrydain. Bydd cynllun busnes CITB yn adeiladu ar ein cyflawniadau hyd yma, a bydd ein gwaith yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â thri maes blaenoriaeth allweddo

 • Gwella’r llif pobl yn y diwydiant adeiladu
 • Creu llwybrau hyfforddiant wedi’u diffinio
 • Cyflenwi hyfforddiant yn effeithlon

1.Gwella’r llif pobl yn y diwydiant adeiladu

Mae gan y farchnad lafur dros filiwn o swyddi gwag ac mae tua 250,000 yn chwilio am waith. Mae adeiladu angen cyflenwad cryfach o dalent a mynediad mwy uniongyrchol at swyddi medrus. Fodd bynnag, mae rhwystrau i ddenu talent newydd. Mae ymchwil yn dangos nad oes gan ddarpar recriwtiaid newydd ganfyddiadau cadarnhaol o'r diwydiant. O ganlyniad, dim ond 30% sy’n teimlo bod adeiladu ‘ar eu cyfer nhw’.

2.Creu llwybrau hyfforddiant diffiniedig

Mae system sgiliau lle mae llwybrau hyfforddi wedi’u diffinio ac yn hyblyg, gyda chyflawniadau wedi’u dilysu drwy’r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu, yn un o’n prif amcanion. Yn 2023-24 bydd CITB yn cynhyrchu llwybrau hyfforddi a chymwysterau ar gyfer 20% o ofynion sgiliau ychwanegol y diwydiant, gan ganolbwyntio ar alwedigaethau â blaenoriaeth fel gosod brics, gwaith saer a saernïaeth.

3.Cyflawni darpariaeth hyfforddiant effeithlon

Mae cyflenwad hyfforddiant effeithiol yn hanfodol i ddiwallu anghenion sgiliau diwydiant. Mae cyflogwyr wedi dweud wrthym eu bod yn bwriadu uwchsgilio eu gweithlu i lenwi bylchau a dangos i’w gweithwyr eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn barod i dalu am hyfforddiant i wella eu gyrfaoedd. Yn ogystal, mae angen darparu hyfforddiant sgiliau galwedigaethol craidd gorfodol yn effeithlon. Er mwyn gwneud i hyn weithio, bydd CITB yn darparu cymhellion ariannol i helpu busnesau i wneud mwy o hyfforddiant a gweithio gyda darparwyr i sicrhau bod hyfforddiant o ansawdd da ar gael pryd a ble mae ei angen.

Mae'r heriau hyn yn effeithio ar bob rhan o'r doniau sydd ar y gweill, o ysbrydoli pobl y tu allan i'r diwydiant i ddewis adeiladu fel eu gyrfa, hyd at gadw'r dalent bresennol.

Trosolwg o'n cynllun


Gwella’r llif pobl yn y diwydiant adeiladu

Byddwn yn codi proffil gyrfaoedd adeiladu drwy:

 • Am Adeildau
 • Skillbuild
 • Llysgenhadon STEM Am Adeiladu

Byddwn yn cefnogi tri llwybr allweddol i mewn i’r diwydiant:

 • Profiadau gwaith a blasu
 • Prentisiaethau a'r Tîm Cefnogi Newydd-ddyfodiaid
 • Canolfannau Profiad ar y Safle

Byddwn yn helpu i gadw gweithwyr adeiladu presennol trwy sefydlu a chefnogi:

 • Mentrau tegwch, cynhwysiant a pharch
 • Mentrau iechyd meddwl

Creu llwybrau hyfforddi diffiniedig

Byddwn yn:

 • Parhau â'n cylch parhaus o ddiweddaru safonau, i sicrhau bod hyfforddiant yn darparu'r sgiliau sydd eu hangen ar y diwydiant nawr ac yn y dyfodol
 • Work Gweithio gyda Llywodraethau Cymru a’r Alban i ddylanwadu ar brentisiaethau, ar ran diwydiant
 • Cynhyrchu naw llwybr cymhwyster a hyfforddiant, gan ddechrau gyda galwedigaethau sy'n cynnwys nifer fawr o weithlu'r diwydiant
 • Parhau i weithio gyda CLC a hwyluso grwpiau sector i gytuno ar fframweithiau cymhwysedd ar gyfer: Galwedigaethau Cladin (Sgrin Glaw), Galwedigaethau Toi, Systemau Mewnol (Leinin Sych) a Gwasanaethau Diwydiannol Cysylltiedig (Tân Goddefol).

Darparu cyflenwad hyfforddiant effeithlon

Byddwn yn:

 • Ehangu ein rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cydnabyddedig
 • Parhau i ddarparu hyfforddiant sgiliau craidd hanfodol
 • Cynyddu nifer y bobl sy'n cael eu hyfforddi drwy'r Colegau Adeiladu Cenedlaethol (NCC) 7%
 • Cefnogi rhaglenni sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â phrinder hyfforddwyr ac aseswyr
 • Parhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant Arwain a Rheoli a chynnig ystod o opsiynau hyfforddi

Sut rydym yn buddsoddi eich lefi


Eich lefi - dros y flwyddyn nesaf

""

Dadansoddiad buddsoddiad:

 • £253 miliwn - Cyfanswm y buddsoddiad 2023-24
 • £149.2 miliwn - Cyllid cyflogwr uniongyrchol
 • £89.6 miliwn - Darparu cynnyrch a gwasanaethau
 • £14.2m - Cefnogaeth arall

Eich lefi - dros y 3 blynedd nesaf 

""

Dadansoddiad buddsoddiad:

 • £797.2 miliwn - Cyfanswm y buddsoddiad 2023-26
 • £487.8 million - Cyllid cyflogwr uniongyrchol
 • £265.5 million - Darparu cynnyrch a gwasanaethau
 • £43.9m – Cefnogaeth arall

Sut byddwn yn gweithio gyda’n cyflogwyr


Mae ein cynllun yn cadarnhau'r gwaith y byddwn yn ei wneud i fynd i'r afael â'r meysydd blaenoriaeth. Mae ein partneriaid yn ganolog i’n gwaith, a dyma sut y byddwn yn gweithio gyda nhw.

Rhoi cyflogwyr wrth y llyw

Bydd CITB yn grymuso cyflogwyr i bennu eu hanghenion sgiliau lleol trwy Grwpiau Hyfforddi a rhwydweithiau cyflogwyr eraill. Ym mis Awst 2022 fe wnaethom gyhoeddi buddsoddiad o £800,000 mewn prosiect Peilot Rhwydwaith Cyflogwyr newydd, menter newydd radical a fydd yn gwella’r ffordd y mae diwydiant yn derbyn cyllid ar gyfer hyfforddiant. Bydd y gwaith hwn yn parhau yn 2023-24. Rydym wedi dyrannu £3m mewn 23-24 a £6m y flwyddyn ar ôl hynny, yn ogystal â pharhau i ariannu Grwpiau Hyfforddi gyda £3.3m.

Gweithio gyda Llywodraeth

Fel rhan o’r gwaith hwn, byddwn yn cydweithio i sicrhau bod llwybrau dilyniant clir i mewn i’r diwydiant ac i helpu pobl i uwchsgilio drwy’r system sgiliau. Mae hyn yn cynnwys cefnogi datblygiad modelau prentisiaeth newydd, Lefelau T, ac adolygiadau parhaus o gymwysterau’r Llywodraeth.

Gweithio gyda'n Cynghorau Cenedl

Our Mae ein Cynghorau Cenedl yn un ffordd yr ydym yn cydweithio ac yn ymgynghori â diwydiant i’n helpu i wneud yn siŵr bod ein gwaith yn bodloni anghenion Cymru, Lloegr a’r Alban. Mae ein Cynlluniau Cenedl blynyddol yn ategu'r Cynllun Busnes hwn. Cefnogir y cynlluniau hyn gan ein Cynghorau ac maent yn cynnwys ymyriadau a phrosiectau penodol ar gyfer pob cenedl yn unol â’r tair her. Mae prosiectau penodol yn parhau i gael eu targedu ar lefel genedlaethol, lle bo'n briodol, i ymateb i wahanol anghenion a heriau.

Gweithio gyda chymorth y diwydiant

Mae ein partneriaethau gwaith cryf a chadarnhaol gyda Sefydliadau a Ffederasiynau Rhagnodedig yn allweddol i gyflawni ein cynllun. Er mwyn sicrhau bod lleisiau cyflogwyr yn cael eu cynrychioli, byddwn yn gweithio’n agos gyda’n Sefydliadau Rhagnodedig ar bob un o’r tair her adeiladu er budd y diwydiant cyfan. Mae eu dirnadaeth a'u cefnogaeth yn parhau i fod yn elfen allweddol o'n gyrfaoedd, safonau, cymwysterau a mentrau hyfforddi.

Ochr yn ochr â’n gwaith gyda chyrff diwydiant sy’n cynrychioli cyflogwyr o bob maint, byddwn yn parhau i weithio gyda’r Grŵp Cyflenwi Sgiliau Adeiladu, yr Awdurdod Seilwaith a Phrosiectau, yr Adrannau Caffael a’r Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu, a chyfrannu ato.

Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau

Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Sefydlogrwydd Sgiliau, sy’n nodi sut mae CITB yn cefnogi anghenion sgiliau a hyfforddiant cyflogwyr wrth i’r diwydiant ailddechrau yn dilyn effaith COVID-19.

Mae’r Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau yn disgrifio’r blaenoriaethu a’r buddsoddiadau sgiliau ym mlwyddyn ariannol Ebrill 2020-Mawrth 2021. Y blaenoriaethau yw diogelu prentisiaethau a darparu cyllid uniongyrchol i gyflogwyr i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio sydd eu hangen yn sgil COVID-19 a chadw sgiliau.

Bydd CITB yn gweithio gyda phartneriaid eraill yn y diwydiant i baru gweithwyr sydd wedi'u dadleoli â chyfleoedd newydd, gan gynnwys trwy archwilio cynllun cadw talent. Bydd hyn yn adeiladu ar y cymorth a ddarparwyd eisoes i helpu prentisiaid i gwblhau eu rhaglenni gan gynnwys drwy daliadau grant ymlaen llaw i brentisiaid presennol blwyddyn 2 a blwyddyn 3, cymorth i baru prentisiaid sydd wedi’u dadleoli neu sydd mewn perygl â chyflogwyr newydd a datblygu mwy o opsiynau amgen megis Cynlluniau Prentisiaeth a Rennir.

Mae’r Cynllun hefyd wedi blaenoriaethu’r Cynllun Grant a chyllid uniongyrchol i gyflogwyr drwy’r Cronfeydd Sgiliau a Hyfforddiant, gyda £8m wedi’i glustnodi ar gyfer busnesau bach a micro, £3.5m ar gyfer busnesau canolig eu maint, gyda Chronfa Arwain a Rheoli o £3m ar gyfer cwmnïau mawr. Bydd hyn yn helpu cyflogwyr i hyfforddi i addasu i'r amgylchedd gwaith newydd a diweddaru'r sgiliau sydd eu hangen ar eu busnes i helpu i wella.

Darllenwch y Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau