Facebook Pixel

Cynllun Busnes

Cynllun Busnes 2021-22

Yn dilyn o'n Cynllun Strategol 2021-25, mae tair thema i Gynllun Busnes CITB:

1. Y pethau sylfaenol

Eich helpu chi gyda'ch anghenion sgiliau a hyfforddiant uniongyrchol, gyda grantiau a chyllid, a chynhyrchion a gwasanaethau i'w gefnogi. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth ymarferol o ddydd i ddydd yn rhad ac am ddim i'ch busnes, fel ein e-Gwrs COVID-19.

2. Gwella mynediad at sgiliau heddiw

Cefnogi'r diwydiant adeiladu i gael gweithwyr newydd ac i bobl dalentog ymuno â'r sector. Eich helpu chi i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith a chynyddu nifer y dysgwyr sy'n cwblhau eu prentisiaethau.

3. Paratoi at heriau yfory

Gweithio gyda diwydiant, y Llywodraeth ac eraill i helpu cyflogwyr i fodloni heriau sy'n dod i'r amlwg, Brexit, rhoi hwb i sgiliau digidol, newid yn yr hinsawdd a tharged dim Net Llywodraeth y DU erbyn 2050 yw'r mwyaf.

Darllenwch y Cynllun Busnes

Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau

Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Sefydlogrwydd Sgiliau, sy’n nodi sut mae CITB yn cefnogi anghenion sgiliau a hyfforddiant cyflogwyr wrth i’r diwydiant ail ddechrau yn dilyn effaith COVID-19.

Mae'r Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau yn disgrifio'r blaenoriaethu a'r buddsoddiadau mewn sgiliau ym mlwyddyn ariannol Ebrill 2020-Mawrth 2021. Y blaenoriaethau yw amddiffyn prentisiaethau a darparu cyllid uniongyrchol i gyflogwyr i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio sydd eu hangen yn sgil COVID-19 a chadw sgiliau.

Bydd CITB yn gweithio gyda phartneriaid eraill yn y diwydiant i baru gweithwyr sydd wedi'u dadleoli gyda chyfleoedd newydd, gan gynnwys trwy archwilio cynllun cadw talent. Bydd hyn yn adeiladu ar y gefnogaeth a ddarparwyd eisoes i helpu prentisiaid i gwblhau eu rhaglenni gan gynnwys trwy daliadau grant ymlaen llaw i brentisiaid cyfredol blwyddyn 2 a blwyddyn 3, cymorth i baru prentisiaid sydd wedi'u dadleoli neu sydd mewn perygl â chyflogwyr newydd a datblygu mwy o opsiynau amgen fel Rhannu Cynlluniau Prentisiaeth.

Mae'r Cynllun hefyd wedi blaenoriaethu'r Cynllun Grantiau a chyllid uniongyrchol i gyflogwyr trwy'r Cronfeydd Sgiliau a Hyfforddiant, gyda £8m wedi'i glustnodi ar gyfer busnesau bach a meicro, £3.5m ar gyfer busnesau canolig, gyda Chronfa Arwain a Rheoli gwerth £3m ar gyfer cwmnïau mawr.  Bydd hyn yn helpu cyflogwyr i hyfforddi i addasu i'r amgylchedd gwaith newydd a diweddaru'r sgiliau sydd eu hangen ar eu busnes i helpu i wella.

Darllenwch y Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau

Cynlluniau Busnes ar gyfer blynyddoedd blaenorol

Cynllun Busnes 2019-21

Cynllun Busnes 2018-2021