Facebook tracking pixel

Cenhadaeth a chynlluniau

Mae CITB yn ymroddedig i sicrhau bod gan y gweithlu adeiladu'r sgiliau cywir ar gyfer y presennol a'r dyfodol yn seiliedig ar ein tair blaenoriaeth strategol - Gyrfaoedd, Safonau a Chymwysterau, a Hyfforddi a Datblygu. 

Ni yw'r Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant ac rydym yn bartner yn y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y diwydiant adeiladu yn Lloegr, yr Alban a Chymru.

Ein cenhadaeth: Denu a chefnogi datblygiad pobl i adeiladu Prydain well.

Ein gweledigaeth: I adeiladu Prydeinig gael ymagwedd gydnabyddedig,  arloesol o safon fyd-eang tuag at ddatblygu ei weithlu i gyflenwi ansawdd yn yr amgylchedd adeiledig.

CITB Cynllun Strategol 2021-25

Cyhoeddodd CITB ei Gynllun Strategol 2021-25 (PDF, 366KB) ym mis Medi 2020, sy’n gosod allan y prif heriau ynghylch sgiliau mewn adeiladu a’r hyn y mae CITB am ei wneud i fynd i'r afael â’r heriau hyn. 

Ynghanol sefyllfa anrhagweladwy, mae CITB wedi canolbwyntio ar nifer llai o flaenoriaethau i helpu i foderneiddio’r diwydiant adeiladu, cynyddu cynhyrchiant a chydweithio â’r diwydiant, llywodraethau ac addysg bellach. Yn ogystal â darparu cefnogaeth uniongyrchol i gyflogwyr, bydd CITB yn defnyddio’r cyfnod hwn i helpu i drwsio'r system, a’i gwneud yn haws i recriwtio gweithwyr i mewn i’r diwydiant ac i gael mynediad at hyfforddiant.

Mae’r Cynllun Strategol yn cefnogi cyflogwyr i ddod â phobl i mewn i'r gwaith a darparu’r hyfforddiant y maent eu hangen. Mae’r Cynllun yn cynnwys ehangu profiadau gwaith, creu llwybr newydd o addysg bellach i brentisiaethau a swyddi, a chynyddu’r nifer o brentisiaid sy’n cwblhau eu rhaglenni.  

Mae uchafbwyntiau’r Cynllun Strategol yn cynnwys:

 • Buddsoddi £110m i gefnogi prentisiaid a chyflogwyr, ar ben cefnogaeth grant, i gynyddu’r niferoedd cyffredinol a chyfraddau cwblhau
 • Cefnogaeth i 28,000 o brofiadau blasu a buddsoddiad yn Am Adeiladu i roi cyfle i bobl gael gweld yr amrediad eang o gyfleoedd mae’r diwydiant adeiladu’n ei gynnig a sut i gael mynediad atynt
 • Defnyddio’r Cynllun Grantiau a chyllid arall i helpu cyflogwyr i fuddsoddi’n gyntaf mewn hyfforddiant i ailgodi’r diwydiant ar ôl y pandemig ac yna i foderneiddio a chynyddu cynhyrchiant.

Datblygwyd y Cynllun Strategol yn ystod trafodaethau gyda chyflogwyr, cyrff cyflogwyr ac aelodau Bwrdd CITB a Chyngor y Cenhedloedd

Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau CITB 2020-21

Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Sefydlogrwydd Sgiliau (PDF, 182KB) sy’n nodi sut mae’n diwallu anghenion sgiliau a hyfforddiant cyflogwyr wrth i’r diwydiant ailddechrau gweithgarwch yn dilyn effaith COVID-19.

Mae’r Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau’n disgrifio’r blaenoriaethau a’r buddsoddiadau mewn sgiliau yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21. Y blaenoriaethau yw diogelu prentisiaethau a rhoi cyllid yn uniongyrchol i gyflogwyr er mwyn iddynt fabwysiadu ffyrdd newydd ac angenrheidiol o weithio oherwydd COVID-19, yn ogystal â chadw sgiliau.

Bydd CITB yn gweithio gyda phartneriaid eraill yn y diwydiant er mwyn rhoi cyfleoedd newydd i weithwyr sydd wedi colli eu swyddi, gan gynnwys ymchwilio i gynllun cadw talent. Bydd hyn yn ychwanegu at y cymorth sydd eisoes wedi’i roi i helpu prentisiaid i gwblhau eu rhaglenni, sy’n cynnwys gwneud taliadau grant yn gynharach ar gyfer prentisiaid sydd yn eu hail a’u trydedd flwyddyn ar hyn o bryd, helpu i baru prentisiaid sydd wedi colli neu sydd mewn perygl o golli eu swyddi â chyflogwyr newydd a datblygu opsiynau amgen megis Cynlluniau Rhannu Prentisiaeth.

Mae CITB hefyd wedi blaenoriaethu’r Cynllun Grantiau a’r cyllid sy’n cael ei roi’n uniongyrchol i gyflogwyr drwy’r Cronfeydd Sgiliau a Hyfforddiant – mae £8m wedi’i glustnodi ar gyfer microfusnesau a busnesau bach, ac mae £3.5m wedi’i glustnodi ar gyfer busnesau canolig. Mae £3m hefyd wedi’i glustnodi ar gyfer busnesau mawr drwy'r Gronfa Datblygu Arweinwyr a Rheolwyr. Bydd hyn yn helpu cyflogwyr i hyfforddi i addasu i’r amgylchedd gwaith newydd a diweddaru'r sgiliau sydd eu hangen ar eu busnesau i wella. 

 

Cynllun busnes CITB

2021-22 Business Plan

This one-year Business Plan builds upon two documents from 2020 which signalled our intent to focus on fewer priorities and maximise their impact.

2019-21 Business Plan

2018-2021 Business Plan

Adeiladu ar ôl Brexit: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant

Major players in the UK construction industry have published a plan to help brace the sector for tighter migration controls after Brexit.

Building After Brexit: An Action Plan for Industry identifies the need for construction to adopt a twin-track strategy: growing investment in the domestic workforce and driving up productivity, while working with Government to agree how to maintain access to migrant workers to give it the breathing space to adapt.

Published by a pan-industry group the action plan details specific steps the construction industry, government and CITB must take to lessen the impact of Brexit, based on extensive research undertaken since the EU referendum.

Recommendations include:

 • Attract talent by raising apprenticeship starts and completions, creating pathways into construction for under-represented groups and providing better work experience opportunities.
 • Retain the workforce by supporting older workers to stay in the industry, upskilling the existing workforce and offering improved mental health support.
 • Be productive by developing a Future Skills Strategy to identify the skills required to modernise the industry, drive digitalisation forward and boost investment in modern methods of construction.

Building After Brexit: An Action Plan For Industry is a product of work from the Construction Industry Training Board (CITB), Construction Leadership Council (CLC)  the Civil Engineering Contractors Association (CECA)Construction Products Association (CPA)Federation of Master Builders (FMB) and the Home Builders Federation (HBF).

Download Building After Brexit: An Action Plan for Industry report (PDF 1.05MB)

CITB y Dyfodol: Gweledigaeth 2020

Cefndir

Yn 2017, cynhaliodd CITB un o'i ymarferion ymgynghori mwyaf erioed yn y diwydiant a dysgodd beth mae diwydiant adeiladu'r DU ei eisiau gan gorff hyfforddi modern:

 • Sefydliad symlach
 • Llywodraethu wedi'i adnewyddu, mwy o dryloywder ar ganlyniadau a mwy o atebolrwydd ynghylch eu cyflawni
 • Model busnes cynaliadwy, effeithiol
 • Gwerth gwell ar gyfer talwyr ardoll a chynllun grantiau diwygiedig
 • Moderneiddio i hybu cynhyrchiant a gyrfaoedd yn y diwydiant
 • Marchnad hyfforddi a datblygu gynaliadwy, o safon uchel.

Trwy gydol y broses Gonsensws, clywsom negeseuon cryf pellach gan Ffederasiynau a chyflogwyr eu bod am weld y diwygiadau hyn yn digwydd yn gyflym.

Roedd y adolygiad ITB annibynnol yn cynrychioli'r darn olaf yn y broses fapio tuag at ein model ar gyfer yn y dyfodol, ac mae CITB yn llwyr gefnogi ei weledigaeth ar gyfer corff hyfforddi modern. Mae ein gweledigaeth, a amlinellir yn y cynllun busnes yn tanlinellu beth mae llawer ohonoch wedi'i ddweud wrthym, ac mae'n nodi sut y bydd ein diwygiadau'n cefnogi amrediad o flaenoriaethau gan gynnwys cynhyrchiant gwell, moderneiddio a'r Strategaeth Ddiwydiannol. 


Edrych tuag at y dyfodol

Mae'r diwydiant adeiladu'n wynebu nifer o heriau, gan gynnwys newidiadau mewn mudo, gweithlu sy'n heneiddio a chyfnod o ailgydbwyso economaidd ynghyd â chynnydd mewn llwythi gwaith - gan gynnwys rhai prosiectau seilwaith ar raddfa fawr. Ond hefyd mae angen inni edrych tuag at y dyfodol a sut y gall y diwydiant gyflwyno prosiectau'n fwy effeithiol trwy ddefnyddio dulliau adeiladu newydd. 

Mae gweithlu modern angen sefydliad hyfforddi modern sy'n addas i'r diben a dyna'r hyn rydym wedi'i ymrwymo i'w gyflawni.

Mae ein hagenda ar gyfer newid yn nodi chwe chanlyniad allweddol y byddwn ni'n eu cyflawni yn y deuddeg mis nesaf i fynd i'r afael â phroblemau sgiliau ein sector.


Ein hagenda ar gyfer newid

Byddwn ni'n:

Ymatebol: Trwy ddiwygio ein Cynllun Grantiau, gwneud taliadau'n haws ac yn fwy hygyrch, a defnyddio ein hadnoddau i gefnogi marchnad hyfforddi a datblygu gynaliadwy, ymatebol ac o safon uchel.

Arloesol: Trwy weithio'n agos â'r diwydiant i ddatblygu dulliau newydd a gwell i ddiwallu ei anghenion.

Dylanwadol: Trwy greu partneriaethau diddorol, dynamig sy'n helpu diwydiant i ddenu, hyfforddi a chadw ei weithlu yn y dyfodol.

Atebol: Trwy ymgyrchoedd cenedlaethol, cynllunio strategol tryloyw a ffocws newydd ar ddeilliannau.

Cynrychioliadol: Trwy bartneriaethau cryf, llywodraethu wedi'i adnewyddu a gwell atebolrwydd.

Perthnasol: Trwy foderneiddio, newid y ffordd rydym yn gwneud busnes a darparu'r cymorth sydd ei angen ar ein diwydiant. Bydd CITB yn adeiladu cronfa dystiolaeth, gan greu fframwaith safonau o ansawdd uchel, yn hyrwyddo, ymgysylltu a dylanwadu er mwyn sicrhau darpariaeth o hyfforddiant. 

Gwylio Sarah Beale, prif weithredwraig CITB yn trafod beth mae adolygiad yr ITB yn ei olygu i'r sefydliad (hyd 1mun 40eil).