Gwybodaeth leol am Gymru

Beth sydd ar gael i gyflogwyr adeiladu yng Nghymru

Mae llawer o sefydliadau sy'n cynnig cyllid i dyfu busnes a chyfleoedd i gael busnes newydd. Mae cymorth sydd ar gael yn cynnwys:

Cyllid i dyfu busnes, recriwtio neu hyfforddi gweithwyr

Rhaglen Cymhelliant Prentisiaethau Cyflogwyr Busnesau Bach

Mae'r rhaglen hon yn cynnig rhywfaint o gymorth ariannol i fentrau bach a chanolig (BBaChau) recriwtio prentisiaid 16-19 oed. Ei nod yw darparu'r sgiliau sydd eu hangen ar unigolion a chyflogwyr dros y tymor hir ac atal prinderau sgiliau.

Dim ond i BBaChau sy'n newydd i brentisiaethau neu nad ydynt wedi recriwtio prentis yn ystod y 30 mis diwethaf y mae'r cymhelliant ar gael.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Rhaglen Cymhelliant Cyflogwr Busnesau Bach Prentisiaeth.

Gweithdy Cyngor Caerdydd ac unedau cychwyn busnes

Gall busnesau newydd a rhai sy'n ehangu sydd wedi'u lleoli yng Nghaerdydd fanteisio ar un o 9 safle a reolir gan yr adran Datblygu Economaidd yng Nghyngor Caerdydd. Mae'r safleoedd yn cynnal 140 o unedau gweithdy sydd ar gael i fusnesau lleol eu rhentu ar delerau 'hawdd i mewn hawdd allan'.

Mae'r unedau'n amrywio o ran maint o 120 i 2,000 troedfedd sgwâr â mwyafrif yr unedau gweithdy wedi'u dynodi â dosbarth defnydd B1.

Ewch i wefan Cyngor Caerdydd i gael manylion ynghylch yr unedau sydd ar gael a'r telerau rhentu.

Grant Busnes Conwy

Mae hwn yn grant dewisol i gefnogi twf busnesau, mentrau cymdeithasol neu brosiectau arallgyfeirio ar ffermydd yng Nghonwy.

Mae grantiau rhwng £200 a £1500 ar gael yn seiliedig ar 50% o gostau prosiect cymwys.

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn,  ewch i wefan Canolfan Fusnes Conwy.

Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru, a sefydlwyd gan lywodraeth Cymru, yn cynnig ystod o opsiynau cyllid i helpu busnesau i gychwyn, cryfhau a thyfu.

Ewch i wefan Banc Datblygu Cymru i gael manylion yr opsiynau cyllid sydd ar gael i fusnesau adeiladu.

Cyllid Cymdeithasol Ewropeaidd

Cyllid Cymdeithasol Ewropeaidd ar gael ym mhob rhan o Gymru ar gyfer uwchsgilio’r gweithlu. Fel arfer fe'i defnyddir ar gyfer talu cost NVQs trwy'r llwybr Asesu a Hyfforddi ar y Safle (OSAT).

Rheolir y cyllid gan wahanol sefydliadau ar ran Cronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi wedi'ch lleoli. Defnyddiwch y dolenni dilynol i ganfod pa gyllid sydd ar gael i chi:

 • Mae Busnes@LlandrilloMenai yn rheoli'r gronfa sy'n cefnogi cyflogwyr yn:
  • Conwy
  • Sir Ddinbych
  • Sir y Fflint
  • Gwynedd
  • Ynys Môn, a
  • Wrecsam
 • Mae Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn rheoli'r gronfa sy'n cefnogi cyflogwyr yn:
  • Sir Gaerfyrddin
  • Ceredigion
  • Castell-nedd Port Talbot, ac
  • Abertawe
 • Mae Uwchsgilio@Gwaith yn rheoli'r gronfa sy'n cefnogi cyflogwyr yn:
  • Pen-y-bont ar Ogwr
  • Blaenau Gwent
  • Caerffili
  • Caerdydd
  • Merthyr Tudful
  • Trefynwy,
  • Casnewydd
  • Powys
  • Rhondda Cynon Taf
  • Torfaen, a
  • Bro Morgannwg

Cael rhagor o fusnes

Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. O bryd i'w gilydd maent yn hysbysebu tendrau i ddarparu gwasanaethau cadwraeth hanesyddol ac adeiladu cyffredinol.

Maent hefyd yn darparu'r canllawiau ar gyfer gwaith adfer ac adeiladu ar eiddo neu ardal hanesyddol.

Ewch i wefan Cadw i gael rhagor o wybodaeth am y tendrau sydd ar gael.

GwerthwchiGymru

Mae porth GwerthwchiGymru yn rhestru'r holl gontractau sector cyhoeddus yng Nghymru sydd ar agor i cynnig amdanynt.

Mae'r porth hefyd yn cynnig cyfle i fusnesau restru nwyddau a gwasanaethau sydd ar gael i sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Ewch i wefan GwerthwchiGymru i gael rhagor o wybodaeth ar sut i gynnig am gontractau'r sector cyhoeddus.

Mae llawer o sefydliadau yng Nghymru sy'n darparu cyngor busnes, cymorth recriwtio a gyrfaoedd i gyflogwyr adeiladu. Mae gwasanaethau cymorth sydd ar gael yn cynnwys:

Cyngor busnes a chymorth strategaeth

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn wasanaeth rhad ac am ddim sy'n cynnig cymorth a chyngor diduedd, annibynnol i gyflogwyr ledled Cymru, ta waeth a ydyn nhw'n fusnes newydd neu sefydledig.

Ewch i wefan Busnes Cymru i gael manylion y cymorth a'r gwasanaethau sydd ar gael.

Academi Fusnes Gogledd Cymru

Mae'r academi yn cynnig rhaglen ddysgu sydd wedi'i chynllunio i helpu cyflogwyr adeiladu i ddatblygu strategaeth fusnes sy'n tyfu eu busnes.

Mae'r rhaglen 2 gam yn cynnwys cyfres o fodiwlau ymarferol dan arweiniad mentor busnes.

Ewch i wefan Academi Busnes Gogledd Cymru i gael manylion y rhaglen hon.

Hyrwyddo adeiladu fel gyrfa

Busnes yn y Gymuned Cymru

Mae Busnes yn y Gymuned Cymru (BITC) yn dod â chwmnïau ynghyd er mwyn mynd i'r afael â materion cymdeithasol. Mae eu rhaglen yn darparu fframwaith ar gyfer partneriaethau tymor hir sydd o fudd i'r ddwy ochr rhwng busnesau ac ysgolion.

Maent hefyd yn cefnogi llawer o gwmnïau i drefnu mai gwirfoddoli yw'r norm yn eu gweithle.

Ewch i wefan BITC i gael rhagor o wybodaeth.

Y Gyfnewidfa Addysg Busnes

Mae Cyfnewidfa Addysg Busnes Gyrfa Cymru yn helpu paru cyflogwyr adeiladu ac ysgolion. Nod y gyfnewidfa yw rhoi cyfle i gyflogwyr weithio ag ysgolion i ddatblygu rhaglenni addysgol sy'n gysylltiedig ag adeiladu.

Ewch i wefan y Gyfnewidfa Addysg Busnes i gael rhagor o fanylion.

Rhowch Gynnig Arni

Mae'r fenter Rhowch Gynnig Arni yn cynnig ystod o weithgareddau rhyngweithiol a difyr i ysgolion a myfyrwyr lle gallant gael blas ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y sector adeiladu.

Mae'r rhaglen yn ceisio cyflogwyr adeiladu fel partneriaid ar gyfer y fenter hon

Ewch i wefan Rhowch Gynnig Arni Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y fenter.

Recriwtio a chadw

Chwarae Teg

Mae Chwarae Teg yn rhedeg y Rhaglen Fusnes Cenedl Hyblyg 2. Nod y rhaglen yw gwella perfformiad busnes trwy recriwtio, cadw a datblygu gweithlu amrywiol yn effeithiol.

Ewch i wefan Chwarae Teg i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hon.

Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn helpu pobl ifanc i gael addysg, hyfforddiant a gwaith. Maent yn chwilio'n rheolaidd am fusnesau i bartneru â nhw yn eu rhaglenni, gan gynnwys lleoliadau gwaith a gwirfoddoli fel cyflogeion.

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth y Tywysog i gael rhagor o wybodaeth am sut i bartneru â'r ymddiriedolaeth.

Hyfforddiant

Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC)

Mae Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) yn cynnig hyfforddiant adeiladu pwrpasol ac arbenigol i bob sector a lefel.

Mae rhaglen hyfforddi'r ganolfan yn rhad ac am ddim i unigolion a chwmnïau cymwys.

Ewch i wefan Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru i gael manylion y cyrsiau sydd ar gael.

Arweinyddiaeth ION

Mae'r rhaglen Arweinyddiaeth Ion yn helpu i ddatblygu a gwella sgiliau arweinyddiaeth perchnogion a rheolwyr busnes.

Maent yn cynnig cyrsiau arweinyddiaeth ymarferol sydd wedi'u cynllunio i helpu cyfranogwyr i ddysgu sut i weithredu'r syniadau, strategaethau ac arferion gorau diweddaraf yn eu busnesau.

Ewch i wefan Arweinyddiaeth Ion i gael manylion y cyrsiau a chymwysterau arweinyddiaeth sydd ar gael.

Porth Sgiliau

Mae Porth Sgiliau yn darparu sawl offeryn i helpu cyflogwyr i nodi sgiliau presennol a bylchau yn sgiliau eu gweithlu fel y gallant gynllunio hyfforddiant a datblygu eu gweithwyr.

Mae Porth Sgiliau hefyd yn cynnig gwasanaethau a chymorth arall, megis cymorth ar gyfer prentisiaethau a recriwtio.

Ewch i wefan Porth Sgiliau i gael rhagor o wybodaeth am eu gwasanaethau.

Cymorth arall

Cymwysterau Cymru

Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru. Maent yn gweithio gyda llawer o sefydliadau i fonitro cydymffurfiad cyrff dyfarnu, adolygu cymwysterau presennol, goruchwylio cynllun gofynion newydd a chefnogi'r system gymwysterau.

O bryd i'w gilydd maent yn ymgynghori â chyflogwyr adeiladu ynghylch y cymwysterau sydd eu hangen yn y diwydiant.

Ewch i wefan Cymwysterau Cymru i gael rhagor o wybodaeth am eu gwaith.

Mae 11 grŵp hyfforddi adeiladu yng Nghymru sy'n cwmpasu ystod eang o sectorau adeiladu cyffredinol ac arbenigol.

Cael manylion grwpiau hyfforddi yng Nghymru.

Digwyddiadau rhwydweithio, seminarau a gweithdai busnes

Mae Canfyddwr Digwyddiadau Busnes Cymru yn rhestru'r holl ddigwyddiadau rhwydweithio, seminarau, gweithdai a chyrsiau byr sy'n gysylltiedig ag adeiladu sydd ar gael i gyflogwyr yng Nghymru.

Ewch i wefan Canfyddwr Digwyddiadau Busnes Cymru i ganfod eich digwyddiad busnes agosaf.

Digwyddiadau CITB ar gyfer cyflogwyr.

Mae CITB yn trefnu cymorthfeydd lleol lle gall cyflogwyr gwrdd â'u cynghorwyr lleol wyneb wrth wyneb i gael cyngor a chymorth ar sut i gyrchu grantiau CITB, cymorth hyfforddi a gwasanaethau prentisiaethau.

Mae CITB hefyd yn trefnu sioeau teithiol ar gyfer cyflogwyr o leiaf unwaith y flwyddyn lle gall cyflogwyr lleol rwydweithio â'u cyfoedion a chael gwybodaeth ynghylch cynlluniau strategol CITB ar gyfer diwydiant adeiladu Cymru.

Gweler Digwyddiadau am ragor o wybodaeth gan gynnwys cofrestru i fynychu un o'r digwyddiadau hyn.

Digwyddiadau blasu ym meysydd addysg a sgiliau

Mae SgiliauCymru yn cynnig cyfle i bobl gael gwybodaeth uniongyrchol am yrfa ym maes adeiladu Cymru. Mae gan y digwyddiad hwn sydd yn rhad ac am ddim ystod o weithgareddau ymarferol a sesiynau blasu sgiliau, ynghyd â gwybodaeth ynghylch cyrsiau addysg bellach a hyfforddiant sydd eu hangen i gael swydd yn y diwydiant adeiladu.

Gweler digwyddiadau SkillsCymru i gael mwy o wybodaeth

Digwyddiadau hyfforddi am ddim

Mae Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim i gyflogwyr a gweithwyr adeiladu Cymru.

Ewch i wefan CWIC i gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael.

Arddangosfeydd masnach

Sioeau Adeiladu Cymru yw'r arddangosfeydd masnach mwyaf yng Nghymru. Mae'r digwyddiadau undydd hyn hefyd yn dod â chyflenwyr a chrefftau ynghyd ar gyfer diwrnod o rwydweithio a thrafodaethau busnes.

Dyddiadau sioeau sydd ar ddod:

 • 11 Medir 2019 yng Ngwesty'r Pentref, Parc Dewi Sant, Ewlo, Sir y Fflint
 • 23 Hydref 2019 yn Stadiwm Liberty, Abertawe
 • Ebrill 2020 (yr union ddyddiad i'w gyhoeddi) yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd

I gael rhagor o wybodaeth am y sioe ac i gofrestru, ewch i wefan Sioeau Adeiladu Cymru.

Mae nifer o ymgynghoriadau ar agor ar hyn o bryd lle gwahoddir cyflogwyr adeiladu i gyfrannu eu barn.

Mae'r sefydliadau sydd am ymgynghori â'r diwydiant adeiladu fel sy'n dilyn:

Mae gwybodaeth am y farchnad lafur yn bwysig i fusnesau lleol yn ogystal â Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (RSPs). Mae'r adroddiadau hyn yn eu helpu i ddeall lle mae'r bylchau yn y farchnad lafur y gallant fanteisio arnynt, neu y mae angen iddynt gynyddu gweithgarwch recriwtio ynddynt.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu cyfres reolaidd o adroddiadau gwybodaeth rhanbarthol ar gyfer y wlad. Gellir lawrlwytho'r rhain am ddim oddi ar wefan Busnes Cymru:

Mae cyflogwyr adeiladu yng Nghymru yn elwa o'r cymorth a'r gwasanaethau maen nhw'n eu cael gan CITB a'i bartneriaid. Y dilynol yw'r detholiad diweddaraf o straeon llwyddiant gan gyflogwyr ledled Cymru:

 • Cadw ein sgiliau treftadaeth
  Dysgwch sut y cafodd Recclesia, cwmni cadwraeth treftadaeth yng Ngogledd Cymru, gyllid i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr masnach cadwraeth.
 • "Does dim ots pwy ydych chi - gallwch chi ei wneud!"
  Dysgwch sut mae'r pensaer a seren Great British Bake Off, Ruby Bhogal, wedi ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ferched ifanc i fynd i mewn i'r diwydiant adeiladu.
 • Cyllid i fanteisio ar farchnadoedd newydd
  Dysgwch sut y cafodd Harriet Lee Building & Renovation Cyf yng Ngogledd Cymru gyllid i fuddsoddi mewn rhagor o hyfforddiant i'w gweithlu fel y gallent gael mwy o waith.
 • Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Annog menywod i mewn i adeiladu
  Gwyliwch uchafbwyntiau'r digwyddiad 'Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Annog menywod i mewn i adeiladu' isod, yn cynnwys sawl cyflogwr o Gymru a rannodd eu profiadau o fuddion recriwtio menywod i'w gweithlu.

Ar hyn o bryd mae 12 prosiect hyfforddi ar raddfa ganolig i fawr wedi'u cyllido gan CITB yng Nghymru.

Canfyddwch pa brosiectau hyfforddi adeiladu sy'n cael eu cyllido yng Nghymru.

Cynghorwyr lleol yng Nghymru

Mae gan CITB gynghorwyr lleol i helpu cyflogwyr i gyrchu cymorth a gwasanaethau gan CITB yn ogystal â sefydliadau partner eraill yng Nghymru. Gweler isod am fanylion yr ymgynghorydd lleol yn eich ardal chi.

Pen-y-Bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

Katie Cole

Photo of Katie Cole

Ynglŷn â Katie

Mae Katie wedi bod yn cefnogi cyflogwyr sydd wedi'u cofrestru â CITB ers 2016. Fodd bynnag, mae hi wedi bod yn darparu cymorth a chyngor i gwmnïau trwy gydol ei gyrfa.

Mae Katie wedi cymhwyso gyda'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) ac yn ddiweddar mae wedi dod yn Gynorthwywraig Gyntaf Iechyd Meddwl. Mae hi'n mwynhau helpu cwmnïau i gyrchu'r hyfforddiant sydd arnynt ei angen i ennill mwy o dendrau a thyfu eu busnes.

Cysylltu â Katie

Caerdydd a Bro Morgannwg

Suzanne Perkins

Photo of Suzanne Perkins

Ynglŷn â Suzanne

Yn ddiweddar, mae Suzi wedi ymuno â'n tîm CITB ar ôl gweithio i gwmni adeiladu mawr ers 2008 yn rheoli rhaglen Gwerth Cymdeithasol ac Ymgysylltu â'r Gymuned ranbarthol.

Mae Suzi yn edrych ymlaen at gefnogi ein cyflogwyr sydd wedi'u cofrestru â CITB, y rhai bach a mawr ledled Caerdydd a'r Fro.

Mae Suzi yn Gynorthwywraig Gyntaf Iechyd Meddwl ac mae hefyd yn gweithio tuag at NVQ/Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Cysylltu â Suzanne

Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin

Helen Murray

Photo of Helen Murray

Ynglŷn â Helen

Mae Helen wedi bod yn gweithio i CITB ers 2016 ac wedi bod yn hyrwyddwraig dymor hir dros ddysgu gydol oes a datblygu economaidd lleol.

Mae ganddi brofiad fel hyfforddwraig, rhedeg busnesau a gwerthuso; ac mae'n ddysgwraig Cymraeg uwch.

Cysylltu â Helen

Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam  

Emrys Roberts

Photo of Emrys Roberts

Ynglŷn ag Emrys

Dechreuodd Emrys weithio fel Cynghorydd Gyrfaoedd Adeiladu gyda'r CITB yn 2011 ac mae wedi bod yn Gynghorydd CITB ers 2016.

Cyn ymuno â'r CITB fe fu’n gweithio i Gyrfa Cymru yn y Gogledd-ddwyrain. Mae Emrys yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn hapus i ddarparu gwasanaeth yn ddwyieithog i ddiwallu anghenion cwsmeriaid.

Cysylltu ag Emrys

Powys a Cheredigion

John Evans

Cysylltu â John

Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy

Aled Hughes

Photo of Aled Hughes

Ynglŷn ag Aled

Er 2010, mae Aled wedi bod yn darparu cymorth a chyngor i gyflogwyr o fewn y diwydiant adeiladu. Mae'n gynghorydd gyrfaoedd cymwys ac ar hyn o bryd mae'n ymgymryd â chymhwyster Lefel 5 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) mewn Hyfforddi a Mentora.

Mae Aled yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn hapus i ddarparu gwasanaeth yn ddwyieithog i ddiwallu anghenion cwsmeriaid.

Cysylltu ag Aled

Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Thorfaen

Owen Stacey

Photo of Owen Stacey

Ynglŷn ag Owen

Mae Owen wedi bod yn cefnogi cyflogwyr sydd wedi'u cofrestru â CITB ledled Gwent ers 2016. Cyn hyn roedd yn gweithio ar ystod o brosiectau cyflogadwyedd a datblygu sgiliau yn y sectorau tai ac addysg.

Ar hyn o bryd mae'n gweithio tuag at radd Meistr mewn Ymarfer Gymunedol, ac mae Owen yn angerddol am helpu cyflogwyr i recriwtio ac uwchsgilio gweithlu adeiladu lleol.   

Cysylltu ag Owen

Abertawe a Castell-nedd Port Talbot

Alison Rees

Photo of Alison Rees

Ynglŷn ag Alison

Mae Alison wedi bod yn gweithio i CITB ers 2017 ac wedi gweithio ym maes adeiladu ers chwe blynedd cyn dod yn gynghorydd. Mae hi'n angerddol am sicrhau bod cyflogwyr adeiladu lleol yn cyrchu'r holl gymorth sydd ar gael iddynt.

Mae Alison yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn hapus i ddarparu gwasanaeth yn ddwyieithog i ddiwallu anghenion cwsmeriaid.

Cysylltu ag Alison

Rheolwyr partneriaeth yng Nghymru

Mae rheolwyr partneriaeth CITB yn gyfrifol am ffurfio a rheoli perthnasoedd strategol gyda sefydliadau partner. Mae ein rheolwyr partneriaeth hefyd yn cyfrannu at ac yn cefnogi gweithredu polisi cysylltiedig ag adeiladu yng Nghymru.

Ein rheolwyr partneriaeth yng Nghymru yw:

Yng Nghymru mae gennym dîm o swyddogion prentisiaethau a'u rôl yw:

 • hyrwyddo a nodi cyfleoedd i leoli prentisiaethau gyda chyflogwyr
 • cefnogi, mentora a monitro prentisiaid i sicrhau bod pob un ohonynt yn cyrraedd ei botensial llawn
 • sicrhau bod lles prentisiaid o'r pwys mwyaf bob amser gan gynnwys eu hiechyd a diogelwch
 • gweithredu fel y prif bwynt cyfathrebu i gysylltu prentisiaid, colegau, cyflogwyr a rhieni/gwarcheidwaid.

Mae gwybodaeth ynghylch sut i gyflogi prentis ar gael yn  adran Prentisiaethau CITB.

Fel arall, cysylltwch â'ch swyddog prentisiaethau CITB lleol i gael rhagor o fanylion ynghylch cyflogi prentis:

Beth sy'n digwydd ar hyn o bryd â phrentisiaethau CITB yng Nghymru

Mae prentisiaethau yn cael eu cyflenwi'n llwyddiannus yng Nghymru ac mae CITB yn parhau i gefnogi'r diwydiant i ddiwallu ei anghenion ynghylch prentisiaid. Yn sgil ein cymorth i brentisiaethau yng Nghymru, cwblhaodd 84% o'r cychwynwyr fframwaith prentisiaeth lawn yn llwyddiannus. Rydym hefyd wedi profi rhywfaint o dwf yn nifer y cyflogwyr sy'n cyflogi prentis yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Mae cyflogwyr wedi bod wrthi'n helpu Cymwysterau Cymru i lunio eu hadolygiad. Bydd canlyniad yr adolygiad hwn yn effeithio ar sut mae prentisiaethau adeiladu yn cael eu rhedeg. Cyflwynir newidiadau i gymwysterau prentisiaethau Cymru yn 2021.

Cysylltwch ag un o'n swyddogion prentisiaethau (gweler y rhestr uchod) i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym ei wneud â phrentisiaethau yng Nghymru.

Hefyd efallai y bydd gennych ddiddordeb yn...