Cod Ymddygiad

Mae'r Cod Ymddygiad hwn yn amlinellu'r safonau ac ymrwymiadau perthnasol a ddisgwylir o unigolion a wahoddir i ddod yn aelodau grwpiau/pwyllgorau CITB. Ei bwrpas yw sicrhau bod yr holl aelodau'n ymwybodol o werthoedd ac ethos CITB ac y gallant eu harddangos yn eu holl waith i, neu ar ran, CITB. 

Datganiad aelod

  • Byddaf yn hyrwyddo gwaith CITB fel y'i disgrifir yng Nghynlluniau Busnes Strategol CITB.
  • Byddaf yn hyrwyddo cysylltiadau positif â'r diwydiant a'r cyhoedd.
  • Byddaf yn ceisio awdurdodiad gan Gadeirydd y CITB i wneud unrhyw sylwadau cyhoeddus ynghylch y CITB, gan gynnwys sylwadau ar y diwydiant a allai adlewyrchu ar CITB. 
  • Byddaf yn gweithredu mewn cydymddibyniad â'r Grŵp/Pwyllgor trwy beidio â datgan barnau sy'n tanseilio penderfyniadau'r Bwrdd/Gweithrediaeth na gweithredu mewn unrhyw ffordd a allai daflu amheuon ar CITB.
  • Byddaf yn cynnal yr egwyddor o annibyniaeth yn fy rôl gynghori a pheidio â chael fy nylanwadu gan fuddiannau pleidiol, ofn neu feirniadaeth.
  • Byddaf yn dilyn polisi CITB ar wrthdrawiad buddiannau ynghylch fy ngwaith gyda CITB.
  • Byddaf yn cadw gwybodaeth a dderbyniaf fel aelod yn gwbl gyfrinachol.
  • Ni ddefnyddiaf wybodaeth er fy mudd fy hunan nag i roi budd i bersonau neu endidau y tu allan i CITB
  • Byddaf yn gweithio'n ystyrgar a pharchus tuag at bawb y byddaf yn dod i gyswllt â nhw gyda CITB.  Byddaf yn parchu amrywiaeth, gwahanol rolau a ffiniau, ac osgoi peri tramgwydd i bobl.
  • Byddaf yn atebol i Gadeirydd y  CITB am gadw at y cod hwn ac rwyf yn nodi y gallai toriad sylweddol ar unrhyw ran o'r cod hwn olygu y gellid gofyn imi ymddeol o'r Grŵp/Pwyllgor CITB. Byddaf yn hysbysu'r Cadeirydd mewn ysgrifen os dymunaf beidio â bod yn aelod o'r grŵp/pwyllgor CITB.

MEMBER DECLARATION

 

*      I will promote CITB’s work as described in the CITB Strategic Business Plans.

*      I will promote positive industry and public relations.

*      I will seek authorization from the CITB Chair to make any public comments about the CITB, including industry comment that may reflect on CITB.

*      I will act in solidarity with the Group/Committee by not stating opinions that undermine the decisions of the Board/Executive nor act in any way which could bring discredit upon CITB.

*      I will uphold the principle of independence in my advisory role and not be influenced by partisan interest, fear or criticism.

*      I will follow CITB’s policy on conflicts of interest with regard to my work with CITB.

*      I will keep information I receive as member strictly confidential.

*       I will not use information for my own gain or to benefit persons or entities outside of CITB

*      I will work considerately and respectfully with all those I come into contact with at CITB.  I will respect diversity, different roles and boundaries, and avoid giving offence.

*      I will be accountable to the  CITB Chair for my adherence to this code and recognise that substantial breach of any part of this code may result in my being asked to resign from the CITB Group/Committee. I will inform the Chair in writing if I wish to cease being a member of the CITB group/committee.