Polisi gweithredol iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd

Trosolwg polisi

Bydd rheoli iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd yn rhan annatod ac yn gyfartal ag unrhyw swyddogaeth fusnes arall. Mae hyn yn galluogi ein sefydliad i ddiwallu ei amcan o reoli a chynnal ei weithgareddau gwaith mewn modd sy'n sicrhau, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, iechyd, diogelwch a lles yn y gwaith ar gyfer ei holl gyflogeion ac eraill a allai gael eu heffeithio gan ei weithgareddau busnes.

Mae CITB wedi'i ymrwymo i wella ei fusnes yn barhaus o ran iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd. Bydd yn diwallu gofynion yr holl ddeddfwriaeth gymwys, safonau perthnasol, rheoliadau a gofynion cwsmeriaid.

Mae strategaeth gorfforaethol CITB ar gyfer iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd wedi nodi'r amcanion dilynol:

Iechyd a Diogelwch

 • Dim niwed na salwch i gyflogeion, dysgwyr ac ymwelwyr CITB ar ein safleoedd a dim niwed na salwch i'n gweithwyr symudol.
 • Darparu amgylchedd gweithio diogel ac iach sy'n creu diwylliant iechyd a diogelwch da a sy'n hyrwyddo adrodd am bob digwyddiad a methiant agos.
 • Ymweliadau a theithiau iechyd a diogelwch rheolaidd gan uwch arweinwyr ar safleoedd CITB i helpu i sicrhau bod safonau yn cael eu cynnal.
 • Y defnydd gorau a mwyaf effeithlon o dechnoleg gwybodaeth i wella cyfathrebu ynghylch iechyd a diogelwch.

Iechyd a lles 

 • Dealltwriaeth sefydliadol well o faterion iechyd a lles, gan gynnwys iechyd meddwl.
 • Gwelliant o ran cadw staff a chyfraddau absenoldeb staff trwy raglen o weithgareddau ac ymyriadau i gefnogi pob cydweithiwr, gan ganolbwyntio ar iechyd a lles personol a sy'n gysylltiedig â gwaith.

Yr amgylchedd

 • Cynhyrchu cynllun cynaliadwyedd amgylcheddol.
 • Gwella'r modd cofnodi data amgylcheddol ar gyfer gwastraff a gynhyrchir a defnydd o ynni, er mwyn llunio sut y gallwn ni leihau ein hallbwn gwastraff a'n defnydd o ynni.

Cwmpas y polisi

Mae'r polisi gweithredol hwn yn cynnwys:

 • Pob gweithgaredd a gynhelir gan CITB sy'n cynnwys gweithgareddau swyddfa, gweithgareddau hyfforddi a gweithio symudol, ym mhob lleoliad CITB ac sydd o fewn ffiniau ffisegol y lleoliadau hynny. Mae dyletswydd ar gydweithwyr CITB i ddilyn gofynion y polisi hwn hyd yn oed wrth weithio mewn adeilad rhywun arall.
 • Nid yw'r datganiad hwn o fwriad yn cwmpasu sefydliadau partneriaeth, colegau, darparwyr hyfforddiant (heb fod yn gyfyngedig) y mae CITB yn gweithio gyda nhw ac sydd â dylanwad a chysylltiad.
 • Mae'r polisi hwn yn berthnasol i bawb sy'n gweithio i neu'n cynghori CITB gan gynnwys staff parhaol, tymor penodol neu dros dro, contractwyr, staff interim o dan gontract, pobl ar brofiad gwaith a gweithwyr asiantaeth.

Cyfrifoldebau sefydliadol ac unigol

Fel y corff penderfynu allweddol, mae Bwrdd Ymddiriedolwyr CITB yn gyfrifol am lywodraethu, cyfeiriad strategol a monitro perfformiad system reoli iechyd, diogelwch ac amgylcheddol CITB yn ôl y polisi HSE a gytunwyd. 

Mae ein tîm rheoli gweithredol yn gweithio i gyflenwi'r strategaeth a osodir gan ein bwrdd.

Mae gan y Weithrediaeth atebolrwydd llawn ar gyfer iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd o fewn CITB.

Mae'r Grŵp Arweinyddiaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol (CRLG) wedi'i ffurfio gyda chydweithwyr y tîm arweinyddiaeth â cefnogaeth presenoldeb arbenigwyr technegol. Mae'n dwyn ynghyd weithgareddau cyfrifoldeb corfforaethol ehangach sydd hefyd yn cynnwys iechyd, diogelwch, yr amgylchedd, lles, diogelu, a thegwch, cynhwysiant a pharch (FIR) o dan y brif bennawd o gyfrifoldeb corfforaethol.  Pwrpas y CRLG yw:

 • Darparu goruchwyliaeth gorfforaethol a chyfeiriad strategol i'r sefydliad mewn perthynas â pholisi CR cyffredinol, o fewn cyd-destun y fframwaith a bennwyd gan y Bwrdd a'r Weithrediaeth.
 • Monitro gweithgareddau CR i sicrhau cynnydd yn ôl cyfeiriad strategol.
 • Adolygu a gwneud argymhellion sy'n cael eu costio'n llawn i'r Weithrediaeth er mwyn ychwanegu gwerth a darparu buddion i'r busnes trwy ymgorffori'r egwyddorion CR craidd yn llwyddiannus.

Mae'r grwpiau gweithredu HSE yn ystyried materion iechyd, diogelwch a'r amgylchedd fel maent yn effeithio ar staff ac eraill yn eu hardal, a byddant yn gwneud argymhellion ar gyfer gwelliannau.

Maent yn adolygu pob damwain a digwyddiad o afiechyd sydd wedi digwydd.  Maent hefyd yn monitro diogelwch yn y gweithle. Cadeirir y grwpiau gweithredu gan reolwr a benodir yn briodol.

Efallai y bydd y cadeirydd hefyd yn gwahodd aelodau eraill o staff i fynychu cyfarfodydd mae ef neu hi yn teimlo y gallant roi cymorth a chyngor i'r grŵp gweithredu.

Mae Rheolwr Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd CITB yn gyfrifol am reoli iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd o ddydd i ddydd o fewn CITB. Maent yn darparu ac yn rheoli system reoli sy'n diwallu gofynion amrywiol sefydliad a chyfeiriad strategol CITB.

Maent yn darparu cyngor i'r busnes ar ofynion cyfreithiol a gofynion eraill mewn perthynas â chydymffurfiaeth iechyd, diogelwch ac amgylcheddol. Mae'r rheolwr hwn hefyd yn gyfrifol am gyflawni'r cyfeiriad strategol a bennir gan Fwrdd a Gweithrediaeth CITB.

Mae gan bob rheolwr a goruchwylydd unigol gyfrifoldeb am iechyd, diogelwch a lles o ddydd i ddydd ac am yr amgylchedd cyffredinol ar gyfer eu maes gwaith, swyddogaeth neu leoliad penodol.

Mae holl gyflogeion CITB yn gyfrifol am sicrhau eu diogelwch eu hunain a diogelwch pobl eraill y gallai eu gweithredoedd neu eu hepgoriadau effeithio arnynt. Disgwylir i bob cyflogai ddilyn gofynion yr holl ddeddfwriaeth, cyfarwyddyd, cyngor ac arfer gorau perthnasol.

Rhaid i bob cyflogai ddilyn y gofynion a nodir ym mholisïau, gweithdrefnau, cyfarwyddiadau gwaith ac asesiadau risg CITB, sy'n cynnwys y gofyniad i adrodd am unrhyw weithredoedd neu amodau anniogel i'w rheolwr llinell a thrwy system reoli diogelwch SHE.

Rhaid i bob cyflogai adrodd am bob digwyddiad (pa mor fân bynnag) i'w rheolwr llinell ac ar y system SHE. 

Mae gan rai cyflogeion ddyletswyddau penodol ychwanegol, sef:

 • Marsial tân
 • Cynorthwyydd cyntaf
 • Asesydd DSE
 • Cynrychiolydd HSE

Rhoddir hyfforddiant ar gyfer y rolau ychwanegol hyn a bydd rheolwyr/goruchwylwyr yn sicrhau bod amser yn cael ei ddyrannu i ganiatáu i'r unigolyn gyflawni'r dyletswyddau hyn.

Trefniadau gweithredol

Mae CITB yn gweithredu system reoli diogelwch, sydd wedi'i gynnwys o fewn LiveLink.  Caiff hyn ei drosglwyddo i SharePoint yn ystod 2018. Mae'r system reoli yn cynnwys holl bolisïau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol CITB.  Cynhelir polisïau lles o fewn Adnoddau Dynol. Mae'r system reoli yn hygyrch i holl gyflogeion CITB. 

Mae'r system wedi'i strwythuro'n wahanol feysydd megis:

 • Polisi HSE
 • Cyfarwyddiadau gweithdrefnau a gwaith
 • Grwpiau Gweithredu HSE
 • CRLG 
 • Archwiliadau
 • DSE 
 • SHE Assure 

SHE Sicure yw'r system lle mae digwyddiadau'n cael eu cofnodi, gwneir hyn trwy borth ar-lein, nid oes angen manylion mewngofnodi neu gyfrinair. Ymchwilir i bob digwyddiad a adroddir. Ar gyfer mân ddigwyddiadau gall hyn fod yn ymarfer gymharol syml, ar gyfer digwyddiadau mwy difrifol, cynhelir ymchwiliad llawn a manwl. Yna, caiff y rheolaethau eu hasesu i sicrhau na fydd unrhyw ail-ddigwyddiad yn digwydd.

Defnyddir y system SHE Assure hefyd i adrodd am fethiannau agos a chynnal ein hasesiadau risg. 

Cynhelir asesiadau risg ar gyfer y dilynol:

 • Gweithgareddau cyffredinol
 • Codi a chario
 • COSHH
 • DSE
 • TÂN
 • Sŵn

Nodir tueddiadau ymysg digwyddiadau a gweithredir camau adferol er mwyn atal ail-ddigwyddiadau.

Mae camau archwilio a diffygion cydymffurfio yn cael eu codi yn SHE Assure ar gyfer y rheolwr priodol. Caiff camau eu monitro i sicrhau cwblhau'n amserol.

Caiff gwybodaeth iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd ei chyfathrebu i staff trwy nifer o sianeli gan gynnwys:

 • Cyfeiriad strategol gweithredol
 • CRLG
 • Grwpiau Gweithredu HSE
 • Cyfarfodydd tîm
 • Hyfforddiant staff
 • Y Canolbwynt
 • Blogiau cyfarwyddwr a chofnodion bore Llun
 • Gwefan HSE ac H&W
 • Grwpiau Yammer HSE ac H&W
 • Cylchgrawn CITB
 • E-byst
 • Rhybuddion diogelwch
 • Hysbysfyrddau swyddfa

Hyrwyddir cyfathrebu agored a thryloyw yn CITB trwy ganiatáu trosglwyddo gwybodaeth i lifo i fyny ac i lawr drwy'r sefydliad.

Mae gweithdrefnau penodol ar gyfer pob cydweithiwr CITB waeth beth fo rôl eu swydd, eu tîm neu eu lleoliad. Mae'r gweithdrefnau hyn ar gyfer holl weithrediadau CITB, ac maent yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r dilynol:

 • Asesiadau Risg HSE
 • Cymorth cyntaf
 • Trefniadau tân
 • Cyfathrebu ac ymgynghoriadau
 • Hyfforddiant diogelwch
 • DSE
 • Adrodd am ddigwyddiadau
 • Gweithio symudol ac unigol
 • Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)

Mae rhagor o gyfarwyddiadau gweithdrefnau/gwaith ar gael ar gyfer timau penodol, gan gynnwys:

 • Hyfforddiant NCC gan gynnwys y meysydd cynnyrch ar gyferoffer, adeiladu a mynediad
 • Ystadau a chyfleusterau gan gynnwys profi offer symudol, rheoli asbestos a rheoli cofrestrau a contractwyr
 • Preswyl, lles a diogelwch

Mae cyfarwyddiadau gwaith yn benodol i'r dasg wirioneddol ac yn nodi sut i gyflawni'r canlyniad a ddymunir mewn modd diogel ac iach. Mae'r cyfarwyddiadau gwaith yn cynnwys cyfarpar angenrheidiol, gofynion PPE, gofynion cymorth cyntaf, materion amgylcheddol a gweithdrefnau brys.

Gall cyfarwyddiadau gwaith gynnwys cyfarwyddiadau cam wrth gam, Cynlluniau, Darluniadau ac ati.

Mae cyfarwyddiadau gwaith penodol yn eu lle ar gyfer:

 • Strwythurau sgaffaldiau
 • Atgyweirwyr simneiau a dargludyddion mellt
 • Mynediad rhaff
 • Hyfforddiant lleoedd cyfyng
 • Nenfydau crog a rhaniadau
 • Concridio
 • Gosod dur
 • Gweithrediadau offer
 • Gweithrediadau codi
 • Cynnal a chadw offer 

Cynhelir monitro rhagweithiol gan raglen o archwiliadau ac arolygiadau.

Cynllunir archwiliadau ymlaen llaw ag amlder archwiliadau yn dibynnu ar lefel y risg. Mae gweithgareddau risg uchel yn cael eu harchwilio'n amlach na gweithgareddau risg isel. Gall archwiliadau fod yn benodol, megis ar gyfer deddfwriaeth neu archwiliad cymal safonol, seiliedig ar safle / lleoliad neu ar draws safleoedd, neu gallant fod yn gyffredinol yn eu hymagwedd.

Bwriad yr archwiliadau a wneir yw gwirio cydymffurfiaeth â deddfwriaeth, safonau perthnasol a pholisïau a gweithdrefnau mewnol CITB. Codir unrhyw anghydymffurfiaeth fel gweithred â'r rheolwr priodol, ynghyd ag amserlen ar gyfer gweithredu. 

Mae CITB hefyd yn cael ei archwilio gan aseswyr allanol o BSI yn ôl safon Iechyd a Diogelwch OHSAS18001 a'r Safon Amgylcheddol ISO14001.

Caiff arolygiadau eu cynnal yn rheolaidd; efallai y bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw neu heb eu cyhoeddi a maent yn rhoi sicrwydd bod safonau'n cael eu cynnal drwy'r amser. Gall arolygiadau fod yn ôl gweithle, peiriannau, PPE, ymddygiadau gwaith.  Os bydd arolygiad yn nodi pryder neu broblem; bydd hyn yn cael ei gofnodi ar SHE Assure ar gyfer gweithredu.

Braden Connelly
Cyfarwyddwr Cynhyrchion a Gwasanaethau, CITB
Mehefin 2018

Atodiad

 • Perchennog polisi: Braden Connelly, Cyfarwyddwr Cynhyrchion a Gwasanaethau
 • Polisi wedi'i baratoi gan: Jon Plumb, Rheolwr Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
 • Mewnbwn wedi'i ddarparu gan: Wwybodaeth a gasglwyd o'r system reoli iechyd a diogelwch a SHE Assure, polisïau presennol CITB ac adolygiadau o berfformiad iechyd a diogelwch blynyddoedd blaenorol.