Facebook Pixel
Skip to content

Cynlluniau Cenedl

Trosolwg

Yn dilyn ein Cynllun Busnes, mae ein Cynlluniau Cenedl yn nodi pa weithgareddau y bydd CITB yn canolbwyntio arnynt yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i gefnogi’r diwydiant adeiladu i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol, yn awr ac yn y dyfodol.

Ac fel ein Cynllun Busnes, mae’r Cynlluniau Cenedl yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â thri maes blaenoriaeth allweddol:

 1. Hysbysu a galluogi pobl amrywiol a medrus i mewn i adeiladu
 2. Datblygu system hyfforddiant a sgiliau i ddiwallu anghenion y presennol a’r dyfodol
 3. Cefnogi'r diwydiant i hyfforddi a datblygu ei weithlu

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am yr heriau hyn trwy ymweld â’n Cynllun Busnes.

Cynllun Cenedl: Cymru – Uchafbwyntiau

Byddwn yn hysbysu ac yn galluogi pobl amrywiol a medrus i adeiladu drwy:

 • Parhau i gefnogi a hyrwyddo'r nifer sy'n manteisio ar TGAU a Safon Uwch Adeiladu yng Nghymru
 • Ehangu ein rhwydwaith o lysgenhadon STEM i 80 yng Nghymru, gan gynnwys 8 siaradwr Cymraeg i gefnogi gweithgareddau gyrfa a hyrwyddo'r cyfleoedd ym maes Adeiladu
 • Denu a rhoi cyfle i dros 800 o ddysgwyr i ddysgu am sut mae adeiladu'n gweithio trwy ein digwyddiadau mewnwelediad diwydiant a gyflwynir gan bartneriaid fel Open Doors a Gweld eich Safle.

Byddwn yn datblygu system hyfforddi a sgiliau i ddiwallu anghenion y presennol a'r dyfodol drwy:

 • Cefnogi lansiad Prentisiaethau Gradd Adeiladu newydd yng Nghymru
 • Gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i ddylanwadu ar strategaeth ariannu i gyd-fynd ag anghenion sgiliau'r diwydiant
 • Gweithio gyda'n partneriaid coleg AB i archwilio a chyflwyno darpariaeth arbenigol newydd yng Nghymru ar gyfer prentisiaethau sydd ar gael yn Lloegr yn unig ar hyn o bryd.

Byddwn yn cefnogi'r diwydiant i hyfforddi a datblygu ei weithlu drwy:

 • Ehangu'r ddarpariaeth o'n Rhwydweithiau Cyflogwyr lleol ledled Cymru
 • Datblygu a gweithredu ymyriadau sy'n helpu i fynd i'r afael â phrinder tiwtoriaid ac aseswyr yn y diwydiant
 • Dechrau adeiladu rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant i ddarparu cymorth hyfforddiant CITB i gyflogwyr.