Facebook Pixel

Polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth

Nod CITB yw arwain y sector adeiladu trwy esiampl i sicrhau tegwch, cynhwysiant a pharch at bawb.

Rydym yn ceisio adeiladu gweithlu sy'n adlewyrchu poblogaeth amrywiol Prydain ac fe anogir pobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i wneud cais am swyddi gwag.

Ein prif amcan yw creu diwylliant sy'n helpu pob un o'n cwsmeriaid i ymdrechu tuag at weithlu sy'n adlewyrchu cymdeithas heddiw.

Nod CITB yw rhagori ar ofynion Deddf Cydraddoldeb 2010, nid yn unig lle mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol i wneud hynny, ond ym mhob agwedd ar ein gwaith. Ein nod yw:

  • Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth ac ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf.
  • Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rhai nad ydynt hwy.
  • Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rhai nad ydynt hwy.

Rydym yn aelod o'r Fforwm Anabledd Busnes