Ein hanes

Hanes CITB, o'i sefydlu ym 1964, cerrig milltir allweddol, hyd at heddiw ac edrych ymlaen tua'r dyfodol.

Sefydlwyd Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) ar 21 Gorffennaf 1964 er mwyn creu diwydiant adeiladu diogel, proffesiynol a chwbl gymwys. Roedd yn un o 21 o fyrddau hyfforddi diwydiannol a sefydlwyd yn sgil Deddf Hyfforddiant Diwydiannol 1964, yn bennaf i fynd i'r afael â phryderon ynghylch prinder sgiliau yn y DU.

Fel y byrddau hyfforddi diwydiannol eraill, fe dderbyniodd CITB bwerau arbennig i gasglu lefi gan gwmnïau preifat o fewn ei sector, y gallai ei ailddosbarthu mewn grantiau, cronfeydd a chymorthdaliadau ar gyfer hyfforddiant yn unol â safonau a bennwyd ganddo hefyd. Trwy hyn, fe rannodd cyflogwyr gost hyfforddiant yn decach, tra bod y gweithlu wedi caffael sgiliau trosglwyddadwy cydnabyddedig.

Dros y blynyddoedd, mae sut mae'r CITB yn casglu ac yn rheoli'r cyllid hwn wedi datblygu. Er enghraifft, newidiodd Deddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982 y system yn sylweddol, gan ddisodli'r rhan fwyaf o fyrddau hyfforddi diwydiannol gyda chyrff gwirfoddol a arweinir gan gyflogwyr nad oedd ganddynt bellach bwerau statudol i godi lefi.

Ym 1989, fodd bynnag, fe wnaeth cyflogwyr adeiladu achos cryf y dylai CITB barhau â'r system lefi. Fe ddywedon nhw fod dibyniaeth y sector ar weithlu symudol iawn, y defnydd o isgontractwyr cwmnïau bach a llafur tymor byr yn golygu bod y system grantiau lefi yn hanfodol ar gyfer darparu hyfforddiant o ansawdd uchel. Fe gytunodd y llywodraeth.


O ganlyniad, CITB yw un o'r ychydig fyrddau hyfforddi diwydiannol sy'n weddill gyda phwerau statudol i godi lefi. Ond nid ydym byth yn cymryd hyn yn ganiataol - bob tair blynedd mae'n rhaid i ni ddangos i'r llywodraeth bod gennym y diwydiant y tu ôl i ni o hyd, mewn proses o'r enw Consensws.

Fel corff cyhoeddus anadrannol gweithredol, rydym yn gyfrifol am ein cyllideb a gweithgareddau, ond yn cael ein noddi gan adran o'r llywodraeth ac yn atebol i weinidogion ac yn y pen draw y Senedd.

Ers blynyddoedd lawer, fe noddodd yr Adran Masnach a Diwydiant ni, a ddilynwyd gan ei olynwyr: yr Adran Addysg a Sgiliau; yr Adran Arloesi, Prifysgolion a Sgiliau; a'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau. Yn 2016, fe ddaeth yr Adran Addysg yn noddwr i ni.

Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi mynd trwy newid enw neu ddau ein hunain, yn fwyaf nodedig yn 2003, pan gyfarwyddodd yr Adran Addysg a Sgiliau  i ni newid i CITB-SgiliauAdeiladu, i gydnabod ein partneriaeth gyda'r Cyngor Sgiliau Sector.  

Am gyfnod, roeddem hefyd yn cael ein galw'n SgiliauAdeiladu, neu dim ond SgiliauA, yn arbennig ar gyfer y rhannau o'n sefydliad sy'n darparu hyfforddiant. Yn 2013, fe wnaethom benderfynu gadw at ein henw gwreiddiol, CITB, gan mai hwn oedd yr enw a gydnabuwyd fwyaf gan y diwydiant.

Fe wnaethom agor ein canolfan hyfforddi gyntaf yn Bircham Newton, Norfolk, ym 1966, mewn hen faes awyry Llu Awyr Brenhinol. Roedd y siediau awyrennau mawr yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer addysgu crefftau fel sgaffaldwaith.  

Yna fe agoron ni ganolfannau hyfforddi eraill yn Glasgow, Birmingham, Llundain, Swydd Derby a Chaint, a ffurfiodd y Coleg Adeiladu Cenedlaethol gyda'i gilydd. Hefyd fe wnaethom gynnig hyfforddiant mewn 40 o leoliadau eraill ledled y wlad.

Yn 2017, yn dilyn adolygiad gan y llywodraeth, fe wnaethom benderfynu wneud ein gweithrediadau yn symlach ac yn fwy effeithlon fel ein bod, yn y blynyddoedd i ddod, mewn sefyllfa well i ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen ar y diwydiant. Er enghraifft, fyddwn ni ddim yn hyfforddi pobl ein hunain bellach, ac ar ôl mwy na 50 mlynedd yn Bircham Newton, rydym yn symud ein pencadlys i Peterborough.

Mae'n golygu newid mawr i ni, ond rydym yn gweld dyfodol disglair o'n blaen ar gyfer CITB modern, ymgysylltiedig a fydd yn parhau i helpu'r diwydiant adeiladu er mwyn creu Prydain well.