Facebook Pixel

Adrodd ar Berfformiad

Cyhoeddir adroddiad perfformiad CITB bob chwarter i ddarparu trosolwg o ble mae Lefi'r diwydiant yn cael ei fuddsoddi a pha effaith y mae wedi'i chael, sy'n eich galluogi i olrhain cynllun busnes yn erbyn eich cynllun busnes. Er mai'r prif bwrpas yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, rydym hefyd yn gobeithio y bydd hyn yn eich helpu chi, yn ein helpu ni, pan fyddwch chi'n rhoi adborth ar sut a ble rydych chi'n meddwl y dylid buddsoddi Lefi'r diwydiant.

Rydym wedi cyflwyno gweithgareddau allweddol o dan ein blaenoriaethau strategol sef Gyrfaoedd, Hyfforddiant a Datblygiad, a Safonau a Chymwysterau.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 2021-22 

Yr uchafbwyntiau o Ebrill - Mehefin 2021 yw:

1. Buddsoddiad
Rhoddwyd £1.8m i 387 o fusnesau, trwy ein Cronfa Sgiliau a Hyfforddiant, i helpu cyflogwyr i ganolbwyntio ar sgiliau adeiladu, masnach a datblygu goruchwyliaeth hanfodol. Arbedwyd
£80,000 gan gyflogwyr sy'n defnyddio ein platfform e-ddysgu yn lle hyfforddiant personol.

2. Hyfforddiant a chyrsiau
Ychwanegwyd 320,330 o gyflawniadau hyfforddiant at y Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu. Cwblhaodd 27,244 o unigolion gyrsiau Site Safety Plus. Llwyddodd 92,000 o bobl i basio'r prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd sy'n golygu y bydd cymhwysedd ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar gyfer y rhai sydd newydd gymhwyso yn gwella, nid yn unig iddynt hwy, ond i'w cydweithwyr hefyd.

3. Gweithlu
6,144 o weithwyr sy'n barod ar gyfer y safle wedi'u creu trwy'r Gronfa Sgiliau Adeiladu (CSF).