Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 130 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Diweddariad ar newidiadau i Safonau a Grantiau Peiriannau CITB

Mae CITB wedi cyhoeddi diweddariad i newidiadau arfaethedig i safonau a grantiau peiriannau i safoni gofynion hyfforddi a phrofi ar draws y diwydiant adeiladu. Gwnaed cynnydd rhagorol ac rydym yn falch o gadarnhau bod y set gyntaf o safonau newydd yn barod ac wedi'u datblygu ar y cyd â gweithgorau'r diwydiant sy'n cynnwys cyflogwyr, darparwyr a ffederasiynau. Gan fod y safonau newydd hyn yn fanylach nag unrhyw safon mae CITB wedi'u cynhyrchu o'r blaen ac yn cynrychioli newid gwirioneddol yn y ffordd y caiff hyfforddiant a phrofi peiriannau ei ddarparu, mae angen i ni sicrhau bod y newidiadau y mae'r diwydiant wedi gofyn amdanynt yn cael eu cyflawni'n iawn.

Dyddiadur Cynghorydd Ymgysylltu CITB

Fy swydd i yw helpu cwmnïau i gael yr holl gyllid y maen nhw'n gymwys i'w gael, yn ôl Cynghorydd Ymgysylltu CITB, Abbie Langridge.

Mae CITB yn talu £5 miliwn yn fwy mewn grantiau yn y flwyddyn ariannol hon ac mae'n bwriadu cefnogi hyd yn oed mwy o fusnesau yn 2023

Eleni, mae CITB wedi talu dros £5m yn fwy mewn grantiau ac wedi cefnogi bron i 700 yn fwy o gyflogwyr i gymharu â’r un cyfnod yn 2021.

“Cwad” Adeiladu, sy’n cael cymorth gan CITB, yn sicrhau swyddi i 90% o fyfyrwyr

Mae cyfleuster hyfforddiant mewn ysgol, a oedd yn rhoi pobl leol mewn cysylltiad â chyflogwyr a oedd yn cael trafferth recriwtio gweithwyr medrus, wedi sicrhau llwyddiant ysgubol.

Mae Coleg Cambria, CITB a chwmnïau adeiladu gogledd Cymru yn dod at ei gilydd i roi cyngor cyflogadwyedd i ddysgwyr

Ymunodd dros 100 o ddysgwyr adeiladu â digwyddiad cyflogadwyedd CITB yn ddiweddar yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy. Nod y digwyddiadau hyn yw rhoi cipolwg i ddysgwyr yn y coleg ar yr hyn y mae cwmnïau yn chwilio amdano mewn prentis, pa lefel o ymddygiad y maent yn ei ddisgwyl a sut i fynd ati orau i gael rhywfaint o brofiad gwaith a phrentisiaeth. Mae'r dysgwyr hefyd yn clywed pwysigrwydd Iechyd a Diogelwch ar y safle.

Canolfan Profiad ar y Safle yn gweddnewid bywyd Daniel

“Dysgu sgil newydd bob dydd oedd un o’r teimladau gorau.” Dyna argraffiadau saer dan hyfforddiant o’r enw Daniel Skelly. Maent yn enghraifft dda iawn o sut gall hyfforddiant ar gyfer gyrfa newydd fod yn bleserus – a thrawsnewid bywyd.

Llenwyd bwlch hyfforddiant Rheoli ac Arwain gyda dros £10M o gyrsiau am ddim

Mae CITB wedi dyfarnu contractau gwerth £10.5m, i bedwar sefydliad hyfforddi ledled y DU a fydd yn darparu 10,500 o gyrsiau rheoli ac arwain ILM am ddim ar draws bob sector o'r diwydiant adeiladu.

Cyhoeddi enillwyr ‘Gemau Olympaidd sgiliau adeiladu’ SkillBuild

Mae enillwyr Rowndiau Terfynol Cenedlaethol SkillBuild 2022 wedi’u cyhoeddi, ar ôl i bron i 80 o hyfforddeion adeiladu fynd benben â’i gilydd dros dri diwrnod. Mae SkillBuild, a alwyd aml yn ‘Gemau Olympaidd sgiliau adeiladu’, yn cael ei gyflwyno gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) mewn partneriaeth â WorldSkills UK ac mae’n cynnig cyfle i hyfforddeion gystadlu mewn ymgais i gael eu coroni’n enillydd y grefft o’u dewis.

Canolfannau Profiad ar y Safle yn helpu Willow i roi sgiliau ar waith

Pan gollodd darpar saer Willow Kehily ei swydd ym maes manwerthu, gwnaeth benderfyniad beiddgar. Penderfynodd y fam o Aberteifi ail-sgilio a dilyn ei diddordeb mewn gwaith coed. Roedd yn symudiad fentrus tu hwnt. Ond fe dalodd ar ei ganfed. O fewn dyddiau o ddechrau hyfforddiant adeiladu ar y safle roedd Willow yn gwybod ei bod wedi gwneud y dewis cywir.

Ymateb i anghenion diogelwch tân y diwydiant

Mae un gair yn esbonio pam mae sgiliau diogelwch tân modern yn fwy hanfodol nag erioed i bob gweithiwr adeiladu yn y DU: Grenfell. Ar 14 Mehefin 2017, dechreuodd tân ym mloc o fflatiau 24-llawr Tŵr Grenfell yng ngorllewin Llundain. Collodd saith deg dau o bobl eu bywydau yn y trychineb. Fis ar ôl y drasiedi cafodd adolygiad i ddiogelwch tân, dan arweiniad y Fonesig Judith Hackitt, ei gomisiynu. Yn rhagair adroddiad interim yr adolygiad, Adeiladu Dyfodol Mwy Diogel, ysgrifennodd y Fonesig Judith: “Rhaid rhoi’r gorau i’r meddylfryd o wneud pethau mor rhad â phosib a throsglwyddo cyfrifoldeb am broblemau a diffygion i eraill.”