Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 130 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Wythnos Gwerthfawrogi Gwaith Tir: Dathlu arwyr tawel y diwydiant adeiladu

Fel arfer, gweithwyr tir yw’r rhai cyntaf a’r rhai olaf ar safle adeiladu – ond maen nhw’n dal i fod yn arwyr tawel y diwydiant adeiladu. Felly, mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) wedi ymuno â’r darparwr hyfforddiant AccXel i gynnal Wythnos Gwerthfawrogi Gwaith Tir, o 27 Mawrth ymlaen.

Gweithwyr adeiladu yn uno i wella diogelwch tân

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn galw ar bob gweithiwr adeiladu i helpu i wella diogelwch tân ar draws y diwydiant. Yn dilyn trasiedi Tŵr Grenfell yn 2017 ac ymchwiliad dilynol, mae’r diwydiant wedi gweithio’n galed i godi safonau diogelwch er mwyn atal digwyddiad o’r fath rhag digwydd eto.

Mwy o bobl ifanc yn dangos diddordeb mewn gyrfa adeiladu

Mae mwy o bobl ifanc yn dangos diddordeb mewn gyrfaoedd sy'n ymwneud ag adeiladu, yn ôl canfyddiadau Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB). Mae'r pwysau ar yr economi ar hyn o bryd yn rhoi pwysau ar gyflogwyr, sydd eisoes yn wynebu bylchau sgiliau a phrinder gweithwyr. Ond yn ddiweddar mae CITB wedi gweld cynnydd o 45% yn nifer y bobl sy'n ceisio gwybodaeth am yrfa yn y diwydiant adeiladu.

Mae CITB yn helpu i fynd i’r afael â masnachwyr twyllodrus, Asbestos Boss Ltd

Yn dilyn ymchwiliad a gynhaliwyd gan Safonau Masnach Stockport a’r HSE, mae Rheolwr y DU ar gyfer Asbestos Boss Ltd, Daniel Cockcroft, wedi’i ddwyn o flaen ei well gyda chymorth Tîm Ansawdd a Safonau CITB. Cafodd Safonau Masnach Stockport a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) eu hysbysu am y masnachwyr twyllodrus am y tro cyntaf yn ôl ym mis Medi 2021, pan symudodd y cwmni’r bwrdd insiwleiddio asbestos o garej ddomestig, heb fawr ddim mesurau rheoli, os o gwbl. Datgelodd yr ymchwiliad sawl achos tebyg yn ddiweddarach, gydag un achos yn cael ei ystyried o ansawdd mor wael fel bod perchnogion y safle wedi derbyn dyfynbrisiau hyd at £64,000 i'w unioni.

CITB i fuddsoddi dros £100m mewn grantiau i hyfforddi gweithwyr adeiladu eleni

Mae mwy na £100miliwn mewn grantiau yn cael eu buddsoddi gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) i helpu gweithwyr adeiladu i gael hyfforddiant a chael y sgiliau sydd eu hangen arnynt. O 1 Ebrill 2023, mae CITB yn dyblu cyfraddau grant ar gyfer cyrsiau byr i helpu busnesau i gynnig mwy o hyfforddiant a chefnogi cyflogwyr sy’n darparu hyfforddiant sgiliau craidd i’w timau yng nghanol costau cynyddol.

Andrew o NCC yn ennill gwobr Prentis Mecanydd Peiriannau y Flwyddyn

Mae ceisiwr datrysiad, Andrew Manson, wedi’i enwi’n Brentis Mecanydd Peiriannau y Flwyddyn.

Sut rydym yn cefnogi Prentisiaid yr Alban

Mae hi’n Wythnos Prentisiaethau’r Alban – ac mae ein Cyfarwyddwr Ymgysylltu ar gyfer yr Alban Ian Hughes wedi bod yn brysur yn rhannu manylion am waith ei dîm gyda phrentisiaid a chyflogwyr i gael y sgiliau gorau ar gyfer yr Alban.

Cymraeg yn CITB

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, rydym yn tynnu sylw at ymrwymiad CITB i gefnogi’r iaith Gymraeg.

Cylchlythyr CITB Cymru: Cynnydd o 83% mewn cyllid sgiliau a hyfforddiant

Croeso i ddiweddariad chwarterol CITB Cymru. Dyma newyddion am ein gwaith a fydd yn eich helpu i gael y gorau o’n gwasanaethau ledled Cymru.

Helpu myfyrwyr Lefel T Ar y Safle i gael swyddi adeiladu

Mae’r CITB a phartneriaid (DfE, IFATE, NOCN, Gatsby Foundation a’r Association of Colleges (AOC)) yn treialu ffordd newydd i fyfyrwyr Lefel T ddangos cymhwysedd galwedigaethol llawn unwaith y byddant mewn gwaith.