Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 130 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Prentisiaid yn siarad â phodlediad am eu profiadau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau eleni, rydym wedi ymuno â’r podlediad Construction Talk i ddod â phrofiadau prentisiaid i chi a rhywfaint o fewnwelediad i’r diwydiant gan ein Cyfarwyddwr Ymgysylltu dros Gymru, Julia Stevens.

Prentisiaethau: mynd i'r afael â'r galw am sgiliau

Rwy’n gefnogwr mawr o brentisiaethau. Mae ennill tra'n dysgu yn ffordd wych o ddechrau bywyd gwaith. Dwi'n gwybod, achos pan ddes i'n brentis peiriannydd gwasanaeth ar ddechrau'r 1980au, fe newidiodd fy mywyd.

Mae SkillBuild yn dychwelyd, wrth i'r galw aruthrol am sgiliau adeiladu barhau

Mae’r gystadleuaeth sgiliau adeiladu fwyaf a hiraf yn y DU yn dychwelyd, gyda chofrestriad bellach ar agor ar gyfer SkillBuild 2023.

Galluogi'r galluogwyr: Defnyddio cyllid CITB ar gyfer hyfforddiant arbenigol

O uwchsgilio staff i ddenu recriwtiaid newydd a chynyddu’r gwasanaethau y maent yn eu cynnig, mae’r tîm yn Sanctus wedi mwynhau llu o fanteision o ganlyniad i wneud cais i Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant CITB.

Cyllid am ddim i fusnesau bach? “Mae'n gwneud synnwyr”

Mae busnesau bach a chanolig ar draws y diwydiant adeiladu yn teimlo pwysau costau cynyddol. A dyna pam, i gwmpasu hyfforddiant y mae mawr ei angen a diweddariadau tystysgrif ar gyfer staff safle, bu SIAD Group yn gweithio gyda’u cynghorydd CITB i gyflwyno cais am gyllid i gefnogi eu cyllideb hyfforddi flynyddol.

Croesawu prentisiaid: Cyfuno grantiau a chyllid am ddim i wynebu’r dyfodol

Fel cwmni teuluol gyda 45 mlynedd o fasnachu llwyddiannus, mae Hawkins Group mewn sefyllfa i roi rhywbeth yn ôl. Eleni, diolch i gymorth ariannol gan CITB, mae’r cwmni wedi gallu cyflogi a datblygu chwe prentisiaeth i helpu i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y diwydiant adeiladu.

Colegau addysg bellach yn ymuno â CITB i wella darpariaeth a chymorth ar draws y sector adeiladu

Mae ColegauCymru ar ran ein haelodau heddiw wedi arwyddo Cytundeb gyda Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, CITB, i gefnogi darpariaeth cymwysterau adeiladu a chefnogaeth i ddysgwyr, prentisiaid a chyflogwyr ledled Cymru.

Rhagolygon sgiliau adeiladu newydd yn adlewyrchu amseroedd cythryblus

Roedd 2022 yn flwyddyn anodd. Gellid dadlau mai goresgyniad Wcráin gan Rwsia oedd y gwrthdaro mwyaf ers yr Ail Ryfel Byd. Yn y cyfamser - gartref - gwelwyd cynnydd mewn chwyddiant, cyfraddau llog, ac argyfwng costau byw. Mae’r newidiadau yma, ac ar draws y byd, wedi effeithio ar lawer o ddiwydiannau, gan gynnwys y diwydiant adeiladu, un o brif sbardunau twf y Deyrnas Unedig. Mae’r cyfnod cythryblus hwn yn cael ei adlewyrchu yn ein hadroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) newydd.

Galw am weithwyr adeiladu yn uchel er gwaetha'r ansicrwydd economaidd

Yn erbyn cefndir o her economaidd, costau deunyddiau a llafur cynyddol, mae ffigurau newydd gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn datgelu y bydd angen bron i 225,000 o weithwyr ychwanegol i fodloni galw adeiladu’r DU erbyn 2027.

Mae angen 9,100 o weithwyr adeiladu ychwanegol yng Nghymru erbyn 2027

Yn erbyn cefndir o her economaidd, costau deunyddiau a llafur cynyddol, mae ffigurau newydd gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn datgelu y bydd angen 9,100 o weithwyr ychwanegol i fodloni’r galw adeiladu yng Nghymru erbyn 2027.