Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 130 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Gemau rygbi a gwaith coed – cyfuniad buddugol i Oliver

Dychwelodd y gystadleuaeth sgiliau adeiladu fwyaf a hiraf yn y DU yn gynharach eleni. Darperir SkillBuild gan CITB ar y cyd â WorldSkills UK, ac wrth i baratoadau ar gyfer y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol gychwyn, clywn gan Oliver Tudor, sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.

Courtney, a gyrhaeddodd rownd derfynol SkillBuild, yn llawn canmoliaeth i gymuned crefftau LHDTC+

Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r diwydiant adeiladu yw hyrwyddo amrywiaeth. Mae annog pobl o bob cefndir i ymuno â diwydiant wedi bod yn flaenoriaeth ers blynyddoedd lawer.

Ymateb CITB i Ddatganiad Cyllidol y Canghellor ar 23 Medi

Dywedodd Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon: “Mae’r cyhoeddiad heddiw i gyflymu’r gwaith o ddarparu seilwaith a chyflwyno parthau buddsoddi ynghyd â newidiadau treth stamp i gyd yn ffactorau a fydd yn rhoi hwb i’r diwydiant adeiladu.

Mae CITB yn buddsoddi £1.8m i gefnogi Cyfleoedd Adeiladu Lloegr a lleihau'r bwlch sgiliau

Mae comisiwn Cyfleoedd Adeiladu Lloegr (ECO) CITB wedi sicrhau bod wyth cais llwyddiannus yn cael cyfanswm o ychydig dros £1.8m. Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu’n uniongyrchol i fynd i’r afael â bwlch sgiliau’r diwydiant adeiladu, cynyddu cyfraddau cadw cyflogaeth, a darparu cymorth hanfodol i ddechreuwyr newydd ar ddechrau eu gyrfaoedd adeiladu.

Mae CITB yn croesawu strategaeth newydd CLC

Dywedodd Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon, sy’n aelod o Grŵp Tasglu CLC: “Rydym yn croesawu strategaeth tair blynedd newydd y CLC a’i ffocws ar weithio ar y cyd i gyflawni newid trawsnewidiol, hybu cynhyrchiant a chreu diwydiant mwy gwydn, gan greu gallu a chapasiti i sicrhau twf yn y dyfodol.

Mae CITB yn galaru am farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines

Dywedodd y Cadeirydd Peter Lauener a’r Prif Weithredwr Tim Balcon: “Mae pawb yn CITB wedi’u tristáu’n fawr ynghylch marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines. Roedd y Frenhines yn ffigwr rhyfeddol, yn un o'r Prydeinwyr mwyaf erioed ac yn ysbrydoliaeth i lawer ledled y byd.

Mae CITB yn ariannu swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl ar gyfer prentisiaid adeiladu

Mae CITB yn buddsoddi £90,000 i ariannu cynllun peilot a fydd yn darparu cymorth iechyd meddwl i brentisiaid o ddechrau eu gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu.

Mae CITB yn ymateb i alw'r diwydiant am hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth

Mae CITB wedi cyhoeddi cyfle datblygu newydd cyffrous i gyflogwyr sydd am wella sgiliau arwain a rheoli ar draws eu busnes. Bydd lansiad 11 o gyrsiau byr, a ddatblygwyd yn dilyn adborth gan y diwydiant ac sy'n cyd-fynd â fframweithiau'r Sefydliad Arwain a Rheoli, yn rhoi'r sgiliau a'r hyder cynyddol sydd eu hangen ar oruchwylwyr adeiladu rheng flaen i gyflawni eu rolau.

Safonau a grantiau peiriannau newydd CITB “wedi’u hysbrydoli gan ddiwydiant”

Bydd mewnbwn y diwydiant ar safonau a grantiau peiriannau newydd CITB yn helpu pawb yn ôl Emily Tillling o CITB. Bydd y newidiadau, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf, yn dod i rym ym mis Ionawr 2023 a byddant yn cael effaith bellgyrhaeddol ar y diwydiant adeiladu.

Darganfyddwch effaith newid bywyd dod yn llysgennad

Ydych chi'n angerddol am adeiladu ac eisiau dangos i eraill y cyfleoedd sydd ar gael? Neu efallai, eich bod yn chwilio am eich cam nesaf eich hun yn eich gyrfa? Gallai bod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu fod yn berffaith i chi.