Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 130 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

“Mae arwain o’r tu blaen yn rhan o fod yn gynghreiriad LHDTC+ da”

“Mae yna lawer o bobl o hyd sy’n meddwl bod bod yn agored ac yn dryloyw am eich rhywioldeb yn rhy anghyfforddus, bod Pride a’i ddathliadau yn estyniad o hyn yn unig, yn ogystal â bod yn wastraff arian ac adnoddau cwmni.”

Cwmnïau adeiladu yn adrodd ar fudo ôl-Brexit

Mae lefelau isel o ymwybyddiaeth ac ymgysylltiad â’r System Seiliedig ar Bwyntiau (PBS) ar ôl Brexit yn parhau i waethygu’r prinder sgiliau presennol o fewn y sector, yn ôl yr adroddiad Mudo ac Adeiladu diweddaraf gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB).

Cronfa Rheoli ac Arwain wedi'i hymestyn i 31 Gorffennaf

Er mwyn sicrhau nad yw busnesau’n colli hyd at £50,000 o gymorth, mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am Gronfa Datblygu Rheoli ac Arwain CITB ar gyfer busnesau mawr wedi’i ymestyn i 31 Gorffennaf, 2023.

Newidiadau a wnaed i brawf Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol CITB i adlewyrchu anghenion y diwydiant heddiw

Mae newidiadau pwysig yn cael eu gwneud i brawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd (HS&E) CITB ar gyfer Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol (MAP), a ategir gan lansiad deunyddiau adolygu wedi'u diweddaru ar gyfer ymgeiswyr.

Llywodraeth yn lansio adolygiad y Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol

Yn fuan bydd yr Adran Addysg (DfE) yn cyhoeddi ei hadolygiad wedi’i amserlennu i rôl ac effeithiolrwydd Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Peirianneg (ECITB).

Canolfan Profiad ar y Safle yn cynnig gobaith i Emmy

Weithiau gall gwaith gynnig gobaith pan fydd rhannau eraill o fywyd yn anodd. Roedd hyn yn wir i'r Gweithiwr Dymchwel, Emmy Jones. Mae Emmy wedi gwneud cynnydd gwych yn ei bywyd ers iddi ymuno â’r Ganolfan Profiad ar y Safle yng Nghaerlŷr. Mae’r Ganolfan Profiad ar y Safle, sy’n cael ei rhedeg gan y Cyngor a’i chyllido ar y cyd gan CITB, yn darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i bobl sy’n chwilio am yrfa yn y diwydiant adeiladu.

Ein cynllun i roi cyflogwyr o flaen y gad

Rwy’n hoffi cadw pethau’n syml a dyna pam mae gan Gynllun Busnes newydd CITB un nod hollbwysig: rhoi cyflogwyr ar flaen y gad o ran sgiliau a hyfforddiant.

Cynllun Busnes yn rhoi cyflogwyr wrth y llyw gyda chronfa newydd arloesol

Gan ganolbwyntio ar dair blaenoriaeth graidd, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Busnes heddiw (11 Ebrill), gan ddatgan y bydd yn buddsoddi dros £246m ledled Prydain i gefnogi’r diwydiant adeiladu.

“Mae sgiliau adeiladu yn caniatáu ichi weithio ledled y byd”

Mae'r saer maen, Jon Langstone, sydd wedi trotian y byd, wedi gwneud llawer o fewn ei yrfa yn barod. Ers dod yn brentis yn 2011, mae Jon, a gefnogir gan CITB, wedi: Tywys y Dywysoges Frenhinol, Anne, ar daith o amgylch prosiect adfer y bu'n gweithio arno, Rhoi ei sgiliau saer maen ac arwain prosiect ar brawf yng Nghanada, Dychwelyd adref i Abertawe i astudio cwrs rheolwr adeiladu yn y brifysgol.

Ysbrydoli cenhedlaeth newydd o weithwyr tir

“Hyd yn oed a finnau’n 58 oed, rydw i’n dysgu technolegau newydd.” Dyma eiriau Hyfforddwr CITB a chyn-weithiwr tir, Tim Heads. Daeth Tim, gŵr 58 oed o Bircham, yn weithiwr tir ar ôl gadael yr ysgol. Mae’n enghraifft dda o oedran, sgiliau ac amrywiaeth swyddi ym maes adeiladu.