Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 130 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Porth lles a llesiant y gweithlu am ddim i bawb ym maes adeiladu

Mae Elusen y Diwydiant Adeiladu Lighthouse wedi partneru â CITB a’r Samariaid i greu offeryn cymorth lles, fel rhan o fenter y diwydiant cyfan Make It Visible. Nod Make It Visible yw gwneud cymorth lles a llesiant yn weladwy ar bob safle adeiladu, gan helpu i leihau’r stigma sy’n gysylltiedig â’r pwnc a chynyddu ymwybyddiaeth o’r llwybrau cymorth sydd ar gael. Ar ôl sicrhau dro £400,000 o gyllid gan CITB, crëwyd porth gwefan rhad ac am ddim yn gynharach eleni i gefnogi’r fenter.

“Rhannu eich gwybodaeth i helpu eraill”

Mae gan weithwyr adeiladu profiadol wybodaeth na ellir ei ganfod mewn llyfrau. A thrwy ddod yn athrawon, un o nodau allweddol cynllun sgiliau newydd y Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu, gall gweithwyr hŷn roi sgiliau i newydd-ddyfodiaid sy’n helpu eu gyrfa. Mae Charlie Thorp, 66, Darlithydd Adeiladu, Aseswr a Mentor i brentisiaid gosod brics a Gweithredwyr Cynnal a Chadw Eiddo yng Ngholeg De Essex yn enghraifft.

Helpwch lunio dyfodol adeiladu ar Fwrdd Ymddiriedolwyr CITB

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn chwilio am dri ymddiriedolwr newydd i ymuno â’i Fwrdd o swyddogion anweithredol. Fel elusen a Chorff Cyhoeddus Anadrannol, mae CITB wedi cefnogi’r sector adeiladu ers dros 50 mlynedd, gan helpu i gadw gweithwyr yn ddiogel ar y safle, cefnogi hyfforddiant o ansawdd uchel a rhoi hwb i bobl ifanc yn eu gyrfa. Mae CITB yn codi arian drwy lefi gyflogwyr ac yn gweithio’n agos â chyflogwyr a’r Llywodraeth i sicrhau bod anghenion sgiliau adeiladu cenedlaethol ledled Prydain Fawr yn cael eu diwallu.

Mae CITB yn sicrhau gweithrediadau peiriannau mwy diogel gyda newidiadau i hyfforddiant a phrofion

Mae CITB yn treialu newidiadau ar draws cyfres o safonau hyfforddi gweithfeydd a grantiau, a weithredir o 31 Gorffennaf, a fydd yn helpu i safoni gofynion hyfforddi a phrofi peiriannau ar draws y diwydiant adeiladu.

Rôl adeiladu yn her fwyaf ein hoes

"Mae cyfnod berwi byd-eang wedi cyrraedd.” Pe bai ymadrodd erioed wedi eich gwneud yn ymwybodol o’r perygl o beidio â chyrraedd targedau sero net, yna’r dyfyniad diweddar hwn, gan ysgrifennydd cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, ydyw. Rwy’n angerddol dros yr amgylchedd ar lefel broffesiynol a phersonol fel y bydd darllenwyr fy mlogiau’n gwybod. Mae newid hinsawdd yn effeithio ar bob un ohonom ac mae ei effaith gynyddol yn amlwg. Yn y blog hwn byddaf yn rhannu ffeithiau diweddar ar newid hinsawdd. Byddaf hefyd yn amlinellu sut y mae CITB yn gweithio gyda diwydiant, Llywodraethau a darparwyr hyfforddiant i wasanaethu’r cyhoedd ar fater mwyaf dybryd ein hoes.

Cylchlythyr CITB Cymru: Atgyfnerthu ein hymrwymiad i’r Gymraeg

Croeso i ddiweddariad chwarterol CITB Cymru. Dyma newyddion am ein gwaith a fydd yn eich helpu i gael y gorau o’n gwasanaethau ledled Cymru.

Mae mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau ar gyfer y gweithlu lleol yn hanfodol, yn ôl adroddiad sgiliau adeiladu newydd ar gyfer yr Alban

Mae adroddiad diweddaraf Sgiliau Lleol - yr Alban gan fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), yn dangos bod mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau ar gyfer gweithluoedd lleol yn hanfodol i gefnogi diwydiant adeiladu’r wlad i ddarparu amgylchedd adeiledig sy’n effeithlon o ran ynni ac yn gynaliadwy.

Digwyddiadau Menywod mewn Adeiladu yn denu mwy na 250 o ferched ysgol ledled Cymru

Mae CITB yn dangos ei ymrwymiad i gynwysoldeb ac amrywiaeth gyda chyfres o ddigwyddiadau i ddenu mwy o fenywod i fyd adeiladu.

LHDTC+ yn y Diwydiant Adeiladu: Creu Gweithle Cynhwysol

A yw ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu fel unigolyn LHDTC+ yn codi braw arnoch? Gall pryderon am dderbyniad a chynwysoldeb digalonni unigolion. Fodd bynnag, mae’r oes wedi newid, ac mae’n bwysig siarad am sut mae’r diwydiant adeiladu’n esblygu’n gyson ac yn dod yn fwy amrywiol.

Yn galw ar bob arloeswr: Mae CITB yn cynnig hyd at £500k ar gyfer eich syniadau

A oes gennych chi syniad mawr a allai gael effaith gadarnhaol ar y diwydiant adeiladu? Gallai’r Gronfa Effaith ar Ddiwydiant fod yr union beth sydd ei angen arnoch i droi’r syniad hwnnw’n realiti.