Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 130 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Ymateb CITB i Gyllideb Hydref y Canghellor

Dywedodd Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon: “Mae cyflogwyr adeiladu yn wynebu biliau ynni cynyddol a chostau deunyddiau ac mae angen hyder arnynt yn y dyfodol o ran gwaith a chefnogaeth i hyfforddi trwy amodau marchnad heriol. “Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’r diwydiant adeiladu fel y gall cwmnïau barhau i gael yr hyder i fuddsoddi mewn sgiliau."

Coleg Caeredin yn croesawu hyfforddeion adeiladu gorau ar gyfer y ‘Gemau Olympaidd sgiliau’

Mae hyfforddeion adeiladu gorau o Loegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon wedi’u henwi fel cystadleuwyr yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol SkillBuild 2022. Cyflwynir SkillBuild gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) mewn partneriaeth â WorldSkills UK, a alwyd yn aml yn ‘Gemau Olympaidd sgiliau’. Llwyddodd dros 80 o gystadleuwyr y rownd derfynol i gyrraedd y rowndiau cymhwyso, a gynhaliwyd mewn amryw o golegau ar draws y DU yn gynharach eleni.

Mae Talentview Construction yn siarad ag arbenigwyr cynaliadwyedd ar gyfer Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd

Mae’r Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd yn cael ei chynnal am y tro cyntaf eleni (Tachwedd 7-12), gan dynnu sylw at swyddi sero net a llwybrau gyrfa gwyrdd ar draws pob sector, gan gynnwys adeiladu. Fel rhan o’r ymgyrch, siaradodd y llwyfan gyrfaoedd, Talentview Construction (TVC) ag arbenigwyr cynaliadwyedd o bob rhan o’r sector ynghylch beth mae eu gwaith yn ei olygu.

Rhoi mwy o lais i gyflogwyr ar sgiliau

Ni all un sefydliad ddatrys holl heriau sgiliau adeiladu. Er mwyn denu gweithwyr newydd, mae angen i randdeiliaid fod yn bartner ar gyfer sgiliau a mabwysiadu ymagwedd gyson at hyfforddiant. Dyna’r ffordd orau o gefnogi pobl i gael swyddi adeiladu sy’n talu’n dda. Rwy’n falch o ddweud bod agwedd newydd, gydgysylltiedig at sgiliau ar y gweill: Cynlluniau Gwella Sgiliau Lleol (CGSLl).

Buddsoddi, arloesi a chydweithio â diwydiant – cyfrifon CITB 2021-22

Ymatebodd CITB yn gyflym i lu o heriau a wynebir gan y sector drwy fuddsoddi mewn prentisiaethau, lansio amrywiaeth o fentrau arloesol, a chydweithio â diwydiant, a datgelwyd o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22 y sefydliad.

Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd – Mae pob swydd yn swydd werdd

Cynhelir yr Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd gyntaf erioed y mis yma. Nod yr ymgyrch, sy’n rhedeg o fis Tachwedd 07-12, yw tynnu sylw at lwybrau gyrfa gwyrdd. Mae CITB newydd gyhoeddi Cynllun Gweithredu Sero Net deinamig sy’n edrych ar anghenion sgiliau adeiladu’r dyfodol.

Cydweithio yw hanfod llwyddiant

Chwe mis ar ôl lansio Cynllun Sgiliau’r Diwydiant diweddaraf Cyngor Arwain y Diwydiant Adeiladu, rwy’n falch iawn o rannu sut rydyn ni wedi cydweithio i gefnogi’r diwydiant.

Cylchlythyr CITB Cymru: Bydd buddsoddiad newydd o £780k mewn Profiad-ar-y-safle yn denu 800 o newydd-ddyfodiaid

Croeso i ddiweddariad chwarterol CITB Cymru. Dyma newyddion am ein gwaith a fydd yn eich helpu i gael y gorau o’n gwasanaethau ledled Cymru.

Marlène yn cael blas ar amrywiaeth wrth gyrraedd rownd derfynol Adeiladu Sgiliau

Ennill sgiliau’n gyflym ym mhob agwedd ar grefft yw hanfod bod yn brentis. Mae Marlène Lagnado, sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Adeiladu Sgiliau, yn enghraifft wych o fanteision prentisiaethau – a’r cyfleoedd mae adeiladu’n eu cynnig.

CITB Cymru yn cyhoeddi buddsoddiad o £780,000 i ymestyn prosiect Hybiau Profiad ar y Safle

Mae cyllid ar gyfer Hybiau Profiad Ar y Safle CITB Cymru, prosiect sydd wedi llwyddo i gael 524 o bobl yn barod am y safle adeiladu mewn dim ond deunaw mis, wedi cael ei ymestyn i 2025. Bydd cyllid o £780,000 yn rhoi cyfle i 780 yn rhagor o bobl o gymunedau lleol i ennill sgiliau a phrofiad amhrisiadwy, gan agor amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa ym maes adeiladu.